Regler

1. Regler för Betsafe Odds

Reglerna och föreskrifterna är uppdelade i allmänna och kategoriska för att underlätta förståelsen. Med regler och föreskrifter åsyftas både de allmänna och de kategoriska reglerna och föreskrifterna. Det är mycket viktigt att du är införstådd med dessa. Utöver detta ska också de Event-/Marknadsspecifika regler som återfinns under Event/Marknad ses som en del av dessa regler och föreskrifter.

Alla regler och föreskrifter är en del av avtalet mellan dig och oss. Villkor ska tillämpas och alla definitioner från dessa villkor ska gälla för dessa regler och föreskrifter.

Finns skiljaktigheter mellan den ursprungliga engelska versionen och den översatta versionen av denna text skall den engelska versionen råda.

2. Villkor

Betsafe ansvarar inte för överföringsfel av speldata och resultat. Inga anspråk för skada kan i något fall göras på grund av felaktig, fördröjd, manipulerad eller missbrukad dataöverföring via internet eller på andra överföringsfel av data och resultat.

Betsafe har efter eget gottfinnande rätten att ändra uppenbara fel och utföra de handlingar som krävs för att tillhandahålla en rättvis tjänst till sina kunder. Uppenbara fel kan vara felaktigt publicerad information i avseende på en match, t.ex. omvända handikapp, fel lag eller deltagare, felaktiga tidpunkter eller tekniska fel etc.

Vi förbehåller oss också rätten att ändra uppenbara fel vid inmatningen av spelodds och/eller även spelresultat efter avslutat spel – eller att förklara drabbade spel ogiltiga. Det är kundens ansvar att se till att de placerar sina spel korrekt.

Det är inte tillåtet att lägga spel som har ett samband på samma kupong. Den här typen av spel kan dömas ogiltiga även efter fastställda slutresultat.

Den spelade kunden är ansvarig för sekretessen kring de personliga kontouppgifterna och åtkomstinformation. Betsafe ansvarar inte för spel placerade av tredje part som får tillgång till denna information eller annan manipulering av kontot på grund av kundens vårdslöshet.

Ansvaret åligger kunden att rapportera felaktigt utbetalade summor till dennes konto. Alla vinster som förekommer under sådana felaktigheter är ogiltiga oavsett hur de uppstått.

Spelet är ogiltigt om aktuellt datum eller tid för spelet eller nödvändig personlig information saknas på grund av överföringsfel. Spelets insats betalas då tillbaka. Spel som accepteras efter ett lopp, match eller annan händelse redan startat förklaras också ogiltiga.

Minsta tillåtna satsning per spel är 1 kr. Maximal vinst per kund är begränsad till per satsning, dag och vecka.

Se följande tabell över gränserna för respektive valuta.

ValutaMaximal vinst per satsningMaximal vinst per dagMaximal vinst per vecka
Euro100,000250,000500,000
GBP100,000250,000500,000
SEK1,000,0002,500,0005,000,000
NOK1,000,0002,500,0005,000,000
DKK900,0002,250,0004,500,000
USD120,000300,000600,000
CAN$120,000300,000600,000
BRL$70,000175,000350,000
TRY200,000500,0001,000,000
PLN300,000750,0001,500,000
CZK725,0001,812,5003,625,000
HUF8,000,00020,000,00040,000,000

Om en användare lägger flera identiska spel (också kombinationer av enkla och multipla spel) där den totala vinsten överstiger vinstgränsen per spel, så har Betsafe rätt att reducera insatsen i enlighet med vinstgränserna.

Vid bedrägeri eller försök till bedrägeri i synnerhet vid spelplacering kommer kunden omedelbart få sina rättigheter indragna.

Spel från bookmakers eller andra agenter accepteras inte. Spel där användaren själv deltar i det aktuella idrottsevenemanget (t.ex. som utövare, ägare, tränare eller funktionär till deltagande klubb) är inte tillåtna. Om denna bestämmelse inte följs har Betsafe rätten att neka utbetalning av eventuell vinst eller makulera spelet eller spelen även efter att spel har avgjorts.

Om en händelse inträffar som är oklar eller som inte täcks av reglerna och föreskrifterna inklusive de specifika reglerna för Event och Marknad, förbehåller sig Betsafe rätten att bestämma resultatet från fall till fall.

Alla spel som skickas för manuell granskning kan avslås, delvis accepteras eller accepteras i helhet oberoende av hur begäran är gjord. Betsafe reserverar sig rätten att avgöra alla spelgränser för alla enskilda kunder och spel.

3. Cashout

Vi kan, om vi så önskar, låta dig lösa in en utbetalning för ett spel innan resultatet har fastställts för den händelse som spelet placerats på (Cashout).

Det är möjligt att Cashout endast är tillgängligt via internet-, iPhone- och Android-appen på utvalda marknader för livespel och spel före matchstart. Det är möjligt att Cashout inte är tillgängligt vid alla tidpunkter.

Cashout är endast tillgängligt för spel till fasta odds.

Cashout är inte tillgängligt för:
• spel som placerats med gratisspel eller riskfria spel; eller
• multipla spel, såvida inte alla enskilda lopp, matcher och händelser som ingår i spelet är tillgängliga för Cashout.
• systemspel.

En förutbestämd utbetalningssumma (ett Cashout-pris) kan erbjudas utifrån gjorda val, mottagna priser och den aktuella statusen för speltransaktionen.

Det är möjligt att Cashout inte är tillgängligt för vissa spel som placerats före matchstart, om eventet eller matchen redan har påbörjats (är live). Vad gäller multipla spel kan Cashout vara otillgängligt om något att spelen placerats före match-start och det aktuella eventet eller den aktuella matchen redan har påbörjats (är live).

För att casha ut ett spel måste du välja ”Bekräfta Cashout” eller ”Bekräfta (en Cashout-begäran). Det går inte att avbryta en Cashout-begäran efter det att den bekräftats.

Vi kan helt efter egen bedömning välja om en Cashout-begäran ska accepteras eller inte. En Cashout-begäran kan nekas av flera anledningar. Dessa inkluderar, men är inte begränsade till, att oddsen förändrats eller att den aktuella händelsen utgått (detsamma gäller om ett eller flera av eventen i ett multipelt spel utgått).

Om en Cashout-begäran av någon anledning inte accepteras, kommer ett meddelande att visas som berättar att Cashout-begäran nekades. Eventuellt erbjuds även ett nytt Cashout-pris. Om ingen ny Cashout-begäran skickas in till det nya Cashout-pris som erbjuds, kommer originalspelet att fastställas enligt de ursprungliga odds och instruktioner som angavs när spelet först accepterades.

När en Cashout-begäran har accepterats händer följande:
• ditt ursprungliga spel avslutas (cashas ut);
• vi betalar ut Cashout-priset;
• det ursprungliga spelet anses fastställt och vi kommer inte att ha något ytterligare ansvar gentemot dig vad gäller det ursprungliga spelet. Du kommer inte att få någon utbetalning, utdelning eller återbetalning vad beträffar det spel som cashats ut; och
• du kommer inte att berättigas ytterligare förmåner eller åläggas med ytterligare förpliktelser i samband med den händelse eller de händelser som du placerat ditt ursprungliga spel på, oberoende av huruvida den eller de inträffar eller inte.

Att en Cashout-begäran accepteras innebär inte att ett nytt spel placeras, utan att du beslutat att avsluta ditt ursprungliga spel i förtid.

Cashout-priset inkluderar din ursprungliga insats. Cashout-priset är inte förhandlingsbart och kommer inte att överskrida den avkastning som ursprungligen uppskattades.

Du kommer inte att vara berättigad till bonusar eller andra kampanjerbjudanden knutna till spel som cashats ut.

Spel som cashas ut kommer inte att räknas gentemot omsättningskraven för bonusar, belöningar, priser, eller olika uppdrag som måste utföras för att uppfylla kraven för en kampanj eller ett erbjudande.

Om en Cashout-begäran accepteras av misstag (samt om ett inkorrekt Cashout-pris erbjuds) eller en felaktig summa krediteras till ditt konto i samband med att ett spel cashas ut, förbehåller vi oss rätten att helt efter egen bedömning utföra de justeringar som krävs på kontot för att åtgärda misstaget eller korrigera den felaktiga krediteringen. Sådana åtgärder och korrigeringar kan innebära:
• att den begärda Cashouten utförs med en utbetalningssumma som motsvarar det Cashout-pris som hade varit tillgängligt om misstaget inte hade inträffat; eller
• att Cashout-begäran upphävs och spelet fastställs enligt de instruktioner som angavs för det ursprungliga spelet.
Om en sådan justering skulle leda till att saldot på kontot blir negativt har vi rätt att, som en fordran, avkräva dig den summa som saknas på kontot.

Vi reserverar oss rätten att avbryta, justera, begränsa eller upphäva vårt erbjudande om Cashout när som helt, på alla marknader och till alla kunder, utan att uppge en anledning och utan att underrätta om detta i förväg, även i de fall då kunder tidigare blivit informerade om att Cashout ska vara tillgängligt. Vi ansvarar inte för eventuella förluster som uppstår i samband med att Cashout är otillgängligt för en kund, inte heller i de fall då det tidigare framgått att Cashout ska vara tillgängligt för ett visst evenemang eller under en viss tidpunkt.

Vi reserverar oss rätten att helt efter egen bedömning ogiltigförklara det ursprungliga spelet som cashats ut, samt att neka Cashout på ett spel och att kräva återbetalning av alla eventuella summor som vi betalat ut i samband med det ursprungliga spelet (inklusive Cashout-priset) när:
• vi har skäl att misstänka att ett spel eller en Cashout-begäran gjorts av en individ eller en grupp (inklusive, men inte begränsat till, släktingar, organisationer, bookmakers och dessas anställda) vars handlingar syftat till att idka bedrägeri mot oss; eller
• det ursprungliga spelet eller Cashout-begäran gjordes efter det att evenemanget i fråga redan hade avslutats; eller
• vi, i enlighet med dessa regler, har andra giltiga skäl att ogiltigförklara det ursprungliga spelet eller att kräva återbetalning.

Du medger och accepterar att det finns omständigheter inom och utom vår kontroll som kan förhindra, hindra och försena möjligheterna att genomföra en Cashout, samt att vi inte är ansvariga för de eventuella förluster som en person ådrar sig eller drabbas av i samband med eller på grund av att:
• en Cashout är otillgänglig eller försenad; och/eller
• du, en annan kund eller en annan tredje part genomfört eller underlåtit att genomföra en viss handling, vare sig av oaktsamhet eller med avsikt, i samband med en Cashout.

Vi ansvarar inte för eventuella förluster som kan förekomma i samband med att en kund använder vår Cashout-funktion, eller i samband med att vi accepterar eller nekar en Cashout-begäran.

Om en kund placerar ett spel på en marknad där Cashout inte var tillgängligt vid den tidpunkt då kunden placerade spelet, kommer kunden inte att kunna göra en Cashout-begäran för spelet i fråga, även om Cashout i efterhand blir tillgängligt på den aktuella marknaden.

Resultattjänster och andra informationstjänster från tredje part är endast menade att erbjuda vägledning. Vi tar inget ansvar för spel som cashas ut på grund av den information som dessa tjänster erbjuder.

Delutbetalning innebär att du kan inkassera en del av din insats medan du lämnar en resterande del av din insats för att avgöras efter slutresultatet.

4. Regler för BetBuilder

FOTBOLL

Om event skjuts upp blir de ogiltiga såvida de inte fortsätter inom 48 timmar från starttiden

BetBuilder-vad som lagts på fotboll gäller för 90 minuter plus tilläggstid, såvida det inte uttryckligen anges att spelet gäller för förlänging och straffar. Matchens domare avgör när de 90 minuterna och tilläggstiden har spelats.

Om ett enskilt val är ogiltigt, eller om en spelare i vadet inte deltar i matchen alls, räknas hela vadet som ogiltigt.
För uppenbart felaktiga odds förbehåller vi oss rätten att avbryta alla vad som lagts till det inkorrekta oddset.

Om ett event avbryts kommer alla vad där resultatet redan har bestämts, såsom halvtidsresultat eller första lag att göra mål, fortsätta gälla.

Om en boll träffar ribban och det direkt leder till ett mål räknas det inte som att ribban träffades.


Regler för hur spel avgörs

Vem vinner?
Du satsar på: resultatet i matchen efter 90 spelade minuter plus tilläggstid, t.ex. Lag A vinner, Oavgjort eller Lag B vinner.

Vem gör mål?

Du satsar på: om den valda spelaren kommer att göra ett mål när som helst under matchens gång (90 minuter plus tilläggstid).
• Självmål räknas inte
• I matcher som avbryts kommer en spelare som redan har gjort mål innan matchen avbröts att räknas som vinnare.
• Om den valda spelaren inte deltar i matchen kommer vad på den spelaren att ogiltigförklaras. Om spelaren deltar i matchen under någon tidpunkt kommer vaden att gälla.

Vem får gula/röda kort?
Du satsar på: om den valda spelaren kommer att få ett gult eller rött kort under 90 minuter plus tilläggstid.

• Om spelaren inte spelar kommer vad på denne att ogiltigförklaras.
• Endast kort som ges till spelare som befinner sig på planen under några av matchens 90 minuter plus tilläggstid kommer att räknas. (D.v.s. kort som ges till tränare, spelare på bänken eller efter matchens slut kommer inte att räknas.)

Hur många hörnor?
Du spelar på: om det totala antalet hörnor under 90 minuter plus tilläggstid kommer att bli högre eller lägre än det angivna antalet.

• Endast hörnor som verkligen slås räknas. Om en hörna slås om räknas den endast som en hörna.

Hur många poäng för gula och röda kort?
Du satsar på: om det totala antalet poäng för gula och röda kort kommer att blir högre eller lägre än det angivna antalet under 90 minuter plus tilläggstid.

• Gult kort = 10 poäng och rött kort = 25 poäng. Om en spelare får två gula kort och därmed ett rött kort, får spelaren totalt 35 poäng för gula och röda kort.
• Kort som ges efter slutsignalen eller förlängning räknas inte.
• Enbart kort som ges till spelare som befinner sig på planen vid det aktuella tillfället räknas. Kort som ges till tränaren eller avbytare räknas inte i totalpoängen.

Kommer båda lagen göra mål?
Du satsar på: om båda lagen kommer att göra minst ett mål var under matchens gång (90 minuter plus tilläggstid).

Vad blir resultatet?
Du satsar på: vad matchresultatet blir efter full tid, alltså 90 minuter plus tilläggstid.

Hur många mål?
Du satsar på: hur många mål som kommer göras under matchen efter 90 minuter plus tilläggstid:

• Om det totala antalet mål i matchen bli högre eller lägre än det angivna antalet.
• Exakt hur många mål som kommer göras i matchen, t.ex. inga mål, exakt 1 mål, etc.

Vad mer kommer att hända?
Du satsar på: om en vald matchhändelse kommer inträffa under matchen (90 minuter plus tilläggstid), inklusive:

• Om en straff kommer att delas ut under matchens gång.
• Om en straff kommer att missas under matchens gång. Detta räknas som en straffspark som inte direkt resulterar i ett mål. Missade straffar som slås om räknas inte. Endast ett avklarat straffresultat tillämpas. (Endast 90 minuter plus tilläggstid.)
• Om det kommer att göras mål på straff under matchens gång (endast 90 minuter plus tilläggstid).
• Om det kommer att göras mål på frispark under matchens gång. För att ett vad som gäller frisparksmål ska gå in måste målet göras direkt på frisparken. Straffar räknas inte.
• Om en spelare blir utvisad under matchens gång. Endast kort som ges till spelare som är aktiva i matchen räknas. Eventuella kort som ges efter slutsignalen räknas inte. En spelare som utvisas är en aktiv spelare som får ett rött kort, oavsett om denne får ett rött kort direkt eller två gula kort, vilket automatiskt resulterar i ett rött kort.
• Om bollen träffar stolparna eller ribban under aktiv speltid i matchen.

Hur många mål gör lagen?
Du satsar på: hur många mål ett valt lag kommer att göra under matchen (90 minuter plus tilläggstid) inklusive:

• Om det totala antalet mål som laget gör i matchen kommer att bli högre eller lägre än det angivna antalet.
• Exakt hur många mål det valda laget kommer att göra i matchen, t.ex. inga mål, lag A gör exakt 1 mål, lag B gör exakt 3 mål, etc. (inklusive självmål).

Hur många mål kommer laget vinna med?
Du satsar på: hur många mål ett valt lag kommer att vinna matchen med under 90 minuter plus tilläggstid.

Hur många poäng får laget för gula/röda kort?
Du satsar på: om det totala antalet poäng för gula/röda kort i laget/lagen du valt blir högre eller lägre än det angivna antalet under 90 minuter plus tilläggstid.

• Gult kort = 10 poäng och rött kort = 25 poäng. Om en spelare får två gula kort och därigenom ett rött kort kommer denne att få totalt 35 kortpoäng.
• Kort som ges ut efter slutsignalen eller förlängning räknas inte till totalsumman.
• Endast kort som ges till spelare som befinner sig på planen vid det aktuella tillfället räknas. Kort som ges till tränare eller avbytare räknas inte.

Hur många hörnor får lagen?
Du satsar på: om det totala antalet hörnor för laget/lagen du valt blir högre eller lägre än det angivna antalet efter 90 minuter plus tilläggstid.

• Endast hörnor som slås räknas. Om en hörna slås om räknas den endast som en hörna.

Vad mer händer under matchen?
Du satsar på: om en vald matchhändelse kommer att ske för ett valt lag under matchens 90 minuter plus tilläggstid, däribland:

• Om en straff kommer att ges till ditt valda lag under matchens gång.
• Om en straff kommer att missas av ditt valda lag under matchens gång. Detta räknas som en straffspark som inte resulterar i mål.
• Om det görs mål på straff av ditt valda lag under matchens gång.
• Om en spelare i ditt valda lag blir utvisad under matchens gång. Endast kort som ges till en spelare som är aktiv i matchen räknas. Alla kort som ges efter att slutsignalen har blåsts räknas inte. En spelare som utvisas är en aktiv spelare som får ett rött kort, oavsett om denne får ett rött kort direkt eller två gula kort som automatiskt resulterar i ett rött kort.
• Om bollen träffar stolparna eller ribban under aktiv speltid i matchen.

Vilken spelare gör mål först?
Du satsar på: vilken spelare som gör det första/sista målet i matchen (90 minuter plus tilläggstid).

• Vad avgörs beroende på vilken spelare som gör det första/sista målet för sitt eget lag under matchen.
• Självmål räknas inte. Om du till exempel har satsat på att en spelare gör det första målet i matchen och det första målet var ett självmål, kommer vadet att avgöras i och med nästa mål som görs. Om din spelare gör det andra målet så går ditt vad in. Om en annan spelare gör det andra målet förlorar du ditt vad.
• Om din spelare inte har deltagit i matchen när det första målet görs så ogiltigförklaras ditt vad.
• Om din spelare har deltagit i matchen och inte lyckats göra mål gäller ditt vad fortfarande.

Hur många spelarmål?
Du satsar på: om spelaren du valt kommer att göra 1+/2+ eller 3+ mål i matchen (90 minuter plus tilläggstid).

• Självmål räknas inte.
• I avbrutna matcher kommer en spelare som redan har gjort det antal mål som krävs då matchen avbröts att räknas som ett vinnande vad.
• Om den valda spelaren inte deltar i matchen kommer vad på den spelaren att ogiltigförklaras. Om spelaren under någon tidpunkt deltar i matchen så gäller ditt vad.

På vilket sätt gör en spelare mål?
Du spelar på: hur den valda spelaren kommer att göra mål under matchens gång (90 minuter plus tilläggstid). Följande alternativ är tillgängliga (självmål räknas inte):

Nick – den valda spelaren gör mål med huvudet eller axlarna, oavsett om det är avsiktligt eller inte.
Frispark – den valda spelaren gör mål direkt på frispark för sitt eget lag.
Utanför straffområdet – den valda spelaren gör mål utanför straffområdet för sitt eget lag.
Straff – den valda spelaren gör mål på straff för sitt eget lag.

Obs: Eventuella tvivelaktiga mål kommer att fastställas enligt beslut som offentliggörs av den aktuella ligan eller tävlingen.

Vem blir varnad eller utvisad?
Du satsar på (varningar/utvisningar): om en vald spelare kommer att få ett gult eller rött kort under matchens gång (90 minuter plus tilläggstid).

Du satsar på (utvisningar): om en vald spelare kommer att få ett rött kort under matchens gång. Endast kort som ges till spelare som är aktiva i matchen räknas. Alla kort som ges efter slutsignalen räknas inte. En spelare som utvisas är en aktiv spelare som får ett rött kort, oavsett om denne får ett rött kort direkt eller två gula kort som automatiskt resulterar i ett rött kort.

• Kort som ges före avspark, under halvtidsvilan eller efter full tid räknas inte.
• Kort som visas till spelare eller personer som inte tillhör laguppställningen med de 22 för tillfället aktiva spelarna räknas inte.


AMERIKANSK FOTBOLL

NFL

Ett BetBuilder-spel är den sammanlagda insatsen av alla val i en spelkupong. Varje gång vi nämner ett ”spel” i den här texten hänvisar vi till hela innehållet i en BetBuilder-kupong. Alla ”val” hänvisar till ett specifikt val i spelkupongen.

1. VAL OCH SPELRESULTAT

Alla NFL-val i en BetBuilder-kupong måste vinna (inte lika, oavgjort eller push) för att ett spel ska anses vara vinnare. Ett val som inte vinner, såvida det inte uttryckligen anges i detta dokument, kommer att anses vara förlorat.

Till exempel kommer val på ett lag att vinna en match där det är oavgjort efter förlängning, även där lika eller oavgjort inte har erbjudits genom BetBuilder, att betraktas som förlorare. På samma sätt kommer "Först till X"-val där inget av lagen når den valda poängen att avgöras som förlorare, oavsett om "inget lag når X" var tillgängligt som ett alternativ eller inte. Om en quarter, halvlek eller match slutar poänglöst, kommer touchdown- eller poängval för den perioden (t.ex. Spelare gör en 1:a halvleks touchdown) att avgöras som förlorare.

Om ytterligare ett val i något spel blir ogiltigt på grund av att spelaren/spelarna i fråga inte deltar i en match (enligt avsnitt 4), kommer hela satsningen att bli ogiltig. Val som ogiltigförklaras av andra skäl (vanligtvis att matchen avbryts eller skjuts upp) kommer att ske enligt reglerna som beskrivs i avsnitt 6 i detta dokument.

2. FÖRLÄNGNING

Alla NFL-matcher kommer att avgöras på det officiella resultatet inklusive eventuell förlängning.

3. MARKNADER FÖR ANDRA HALVLEK / FJÄRDE QUARTER

Alla marknadsval för andra halvlek och fjärde quarter inkluderar förlängning om förlängning tillämpas i tävlingen. Till exempel skulle ett val av totalt antal poäng i andra halvlek inkludera poäng som gjorts i både andra halvlek och under förlängningen.

4. SPELARSPECIFIKA MARKNADER

Alla spelarval kommer att anses vara aktiva om en spelare beträder planen som en aktiv spelare vid någon tidpunkt av den relevanta matchen, oavsett om valet i fråga refererar till en specifik period av matchen. Om en spelare aldrig beträder planen under en match kommer val som är specifika för den spelaren att vara ogiltiga. Till exempel skulle ett val på en viss spelare att göra över 10,5 poäng i andra halvlek vara aktivt (och därför rättas som en förlust) om den spelaren deltog i matchens två första minuter, blev skadad och inte återvände till matchen, oavsett om han aldrig var på planen under andra halvlek. Men om den spelaren skadades kort innan matchen började och ströks från startfemman (och avbytarbänken) och aldrig beträdde planen, skulle valet och därmed spelet vara ogiltigt.

5. UPPSKJUTNA OCH AVBRUTNA MATCHER

Om en match skjuts upp eller avbryts kommer alla spel att gälla om matchen därefter återupptas eller spelas inom samma schemaläggningsvecka i NFL-schemat (torsdag–onsdag lokal stadiontid) som den ursprungligen planerade starttiden. Alla spel som läggs på matcher som skjuts upp och startar utanför deras ursprungligen angivna schemavecka kommer att vara ogiltiga och insatserna kommer att återbetalas.

6. AVBRUTNA MATCHER

Om en match avbryts innan den börjar, faller det inom samma schemavecka-regel för uppskjutna matcher som beskrivs ovan. Om den avbryts efter att den har börjat och den inte återupptas och slutförs inom samma schemavecka, gäller följande regler:

1. BetBuilder-spel kommer att vara ogiltiga om de inkluderar minst ett val som involverar en spelare som ännu inte har varit på planen som aktiv spelare. Reglerna som beskrivs nedan tillämpas alla med förbehåll för och efter tillämpningen av denna regel.

2. Om en match avbryts men alla val inom en Betbuilder-kupong redan är vinnare kommer kupongen i sin helhet att behandlas som en vinnare. Till exempel, en Betbuilder-dubbel som innehåller Över total poäng och en viss spelare att göra en touchdown i en match där de nödvändiga poängen har uppnåtts innan matchen sedan avbröts, kommer att behandlas som en vinnare. I det här fallet hade avbrottet ingen inverkan på något av valen. Detsamma skulle inte gälla för ett val Under totalt antal poäng där en match avbryts medan totalpoängen fortfarande är under den valda poängen, eftersom avbrottet skulle påverka det resultatet.

3. Om ett enstaka val i en Betbuilder-kupong har förlorat och en match sedan avbryts, kommer kupongen att behandlas som förlorad. Till exempel kommer en Betbuilder-kupong som inkluderar ett lag att göra första poängen i en match där det andra laget gjorde poäng först och matchen sedan avbröts, att behandlas som förlorat. I det här fallet hade spelet redan förlorat, och påverkas inte på något sätt av om matchen sedan avbröts eller inte.

4. Om det inte finns några förlorande val i en Betbuilder-kupong och minst ett ogiltigt val vid tidpunkten för en avbruten match, kommer kupongen att behandlas som ogiltig. Den här regeln gäller där ett eller flera val fortfarande inte är avgjorda vid avbrottet, och kunde ha vunnit eller förlorat om spelet hade slutförts som planerat. Till exempel kommer en Betbuilder-kupong som inkluderar ett Över total poäng-val i en match som avbryts medan det totala antalet poäng fortfarande är under det nödvändiga beloppet, att behandlas som ogiltigt. I det här fallet var det totala poängvalet fortfarande obestämt och kunde ha vunnit eller förlorat utan avbrottet, så spelet kommer att ogiltigförklaras.

7. ÄNDRAD SPELPLATS

Om platsen ändras från den tidigare tillkännagivna kommer alla spelen på matchen i fråga att ogiltigförklaras.


NCAAF

Ett BetBuilder-spel är den sammanlagda insatsen av alla val i en spelkupong. Varje gång vi nämner ett ”spel” i den här texten hänvisar vi till hela innehållet i en BetBuilder-kupong. Alla ”val” hänvisar till ett specifikt val i spelkupongen.

1. VAL OCH SPELRESULTAT

Alla NCAAF-val i en BetBuilder-kupong måste vinna (inte lika, oavgjort eller push) för att ett spel ska anses vara vinnare. Ett val som inte vinner, såvida det inte uttryckligen anges i detta dokument, kommer att anses vara förlorat.

Till exempel kommer val på ett lag att vinna en match där det är oavgjort efter förlängning, även där lika eller oavgjort inte har erbjudits genom BetBuilder, att betraktas som förlorare. På samma sätt kommer "Först till X"-val där inget av lagen når den valda poängen att avgöras som förlorare, oavsett om "inget lag når X" var tillgängligt som ett alternativ eller inte. Om en quarter, halvlek eller match slutar poänglöst, kommer touchdown- eller poängval för den perioden (t.ex. Spelare gör en 1:a halvleks touchdown) att avgöras som förlorare.

Om ytterligare ett val i något spel blir ogiltigt på grund av att spelaren/spelarna i fråga inte deltar i en match (enligt avsnitt 4), kommer hela satsningen att bli ogiltig. Val som ogiltigförklaras av andra skäl (vanligtvis att matchen avbryts eller skjuts upp) kommer att ske enligt reglerna som beskrivs i avsnitt 6 i detta dokument.

2. FÖRLÄNGNING

Alla NCAAF-matcher kommer att avgöras på det officiella resultatet inklusive eventuell förlängning.

3. MARKNADER FÖR ANDRA HALVLEK / FJÄRDE QUARTER

Alla marknadsval för andra halvlek och fjärde quarter inkluderar förlängning om förlängning tillämpas i tävlingen. Till exempel skulle ett val av totalt antal poäng i andra halvlek inkludera poäng som gjorts i både andra halvlek och under förlängningen.

4. SPELARSPECIFIKA MARKNADER

Alla spelarval kommer att anses vara aktiva om en spelare beträder planen som en aktiv spelare vid någon tidpunkt av den relevanta matchen, oavsett om valet i fråga refererar till en specifik period av matchen. Om en spelare aldrig beträder planen under en match kommer val som är specifika för den spelaren att vara ogiltiga. Till exempel skulle ett val på en viss spelare att göra touchdown i andra halvlek vara aktivt (och därför rättas som en förlust) om den spelaren deltog i matchens två första minuter, blev skadad och inte återvände till matchen, oavsett om han aldrig var på planen under andra halvlek. Men om den spelaren skadades kort innan matchen började och ströks från startfemman (och avbytarbänken) och aldrig beträdde planen, skulle valet och därmed spelet vara ogiltigt.

5. UPPSKJUTNA OCH AVBRUTNA MATCHER

Om en match skjuts upp eller avbryts kommer alla spel att gälla om matchen därefter återupptas eller spelas inom samma schemaläggningsvecka i NCAAF-schemat (torsdag–onsdag lokal stadiontid) som den ursprungligen planerade starttiden. Alla spel som läggs på matcher som skjuts upp och startar utanför deras ursprungligen angivna schemavecka kommer att vara ogiltiga och insatserna kommer att återbetalas.

6. AVBRUTNA MATCHER

Om en match avbryts innan den börjar, faller det inom samma schemavecka-regel för uppskjutna matcher som beskrivs ovan. Om den avbryts efter att den har börjat och den inte återupptas och slutförs inom samma schemavecka, gäller följande regler:
1. BetBuilder-spel kommer att vara ogiltiga om de inkluderar minst ett val som involverar en spelare som ännu inte har varit på planen som aktiv spelare. Reglerna som beskrivs nedan tillämpas alla med förbehåll för och efter tillämpningen av denna regel.

2. Om en match avbryts men alla val inom en Betbuilder-kupong redan är vinnare kommer kupongen i sin helhet att behandlas som en vinnare. Till exempel, en Betbuilder-dubbel som innehåller Över total poäng och en viss spelare att göra en touchdown i en match där de nödvändiga poängen har uppnåtts innan matchen sedan avbröts, kommer att behandlas som en vinnare. I det här fallet hade avbrottet ingen inverkan på något av valen. Detsamma skulle inte gälla för ett val Under totalt antal poäng där en match avbryts medan totalpoängen fortfarande är under den valda poängen, eftersom avbrottet skulle påverka det resultatet.

3. Om ett enstaka val i en Betbuilder-kupong har förlorat och en match sedan avbryts, kommer kupongen att behandlas som förlorad. Till exempel kommer en Betbuilder-kupong som inkluderar ett lag att göra första poängen i en match där det andra laget gjorde poäng först och matchen sedan avbröts, att behandlas som förlorat. I det här fallet hade spelet redan förlorat, och påverkas inte på något sätt av om matchen sedan avbröts eller inte.

4. Om det inte finns några förlorande val i en Betbuilder-kupong och minst ett ogiltigt val vid tidpunkten för en avbruten match, kommer kupongen att behandlas som ogiltig. Den här regeln gäller där ett eller flera val fortfarande inte är avgjorda vid avbrottet, och kunde ha vunnit eller förlorat om spelet hade slutförts som planerat. Till exempel kommer en Betbuilder-kupong som inkluderar ett Över total poäng-val i en match som avbryts medan det totala antalet poäng fortfarande är under det nödvändiga beloppet, att behandlas som ogiltigt. I det här fallet var det totala poängvalet fortfarande obestämt och kunde ha vunnit eller förlorat utan avbrottet, så spelet kommer att ogiltigförklaras.

7. ÄNDRAD SPELPLATS

Om platsen ändras från den tidigare tillkännagivna kommer alla spelen på matchen i fråga att ogiltigförklaras.


BASKET

Ett BetBuilder-spel är den sammanlagda insatsen av alla val i en spelkupong. Varje gång vi nämner ett ”spel” i den här texten hänvisar vi till hela innehållet i en BetBuilder-kupong. Alla ”val” hänvisar till ett specifikt val i spelkupongen.

1. VAL OCH SPELRESULTAT

Alla basket-val i en BetBuilder-kupong måste vinna (inte lika, oavgjort eller push) för att ett spel ska anses vara vinnare. Ett val som inte vinner, såvida det inte uttryckligen anges i detta dokument, kommer att anses vara förlorat. Om ett eller flera val i något spel blir ogiltigt av någon anledning (exempelvis att en spelare inte deltar i matchen – enligt avsnitt 4), blir hela spelet ogiltigt.

Till exempel kommer val på ett lag som vinnare i en match där det är oavgjort efter förlängning (eller normal tid om ingen förlängning ska spelas), räknas som förlorat även om oavgjort eller lika inte har erbjudits genom BetBuilder. Detta kommer inte att vara relevant för NBA- eller NBL-matcher eftersom de spelar upprepade förlängningar tills ett lag vinner, men kan däremot gälla på andra basketligor eller tävlingar enligt deras individuella tävlingsregler. På samma sätt kommer "Först till X"-val där inget av lagen når den valda poängen att rättas som förlorat, oavsett om ett "inget av lagen når X"-val var tillgängligt som ett alternativt val eller inte.

2. FÖRLÄNGNING

Alla basketmatcher kommer att avgöras på det officiella resultatet inklusive eventuell förlängning.

3. MARKNADER FÖR ANDRA HALVLEK / FJÄRDE QUARTER

Alla marknadsval för andra halvlek och fjärde quarter inkluderar förlängning om förlängning tillämpas i tävlingen. Till exempel skulle ett val av totalt antal poäng i andra halvlek inkludera poäng som gjorts i både andra halvlek och under förlängningen.

4. SPELARSPECIFIKA MARKNADER

Alla spelarval kommer att anses vara aktiva om en spelare beträder planen som en aktiv spelare vid någon tidpunkt av den relevanta matchen, oavsett om valet i fråga refererar till en specifik period av matchen. Om en spelare aldrig beträder planen under en match kommer val som är specifika för den spelaren att vara ogiltiga. Till exempel skulle ett val på en viss spelare att göra över 10,5 poäng i andra halvlek vara aktivt (och därför rättas som en förlust) om den spelaren deltog i matchens två första minuter, blev skadad och inte återvände till matchen, oavsett om han aldrig var på planen under andra halvlek. Men om den spelaren skadades kort innan matchen började och ströks från startfemman (och avbytarbänken) och aldrig beträdde planen, skulle valet och därmed spelet vara ogiltigt.

5. UPPSKJUTNA OCH AVBRUTNA MATCHER

Om en match skjuts upp eller avbryts, och därefter återupptas eller spelas inom 24 timmar (inklusive) från den ursprungligen planerade starttiden, kommer alla spel att gälla. Alla spel som läggs på matcher som börjar mer än 24 timmar efter den ursprungligen planerade starttiden kommer att vara ogiltiga. När de 24 timmarna har passerat är alla spel ogiltiga och insatserna kommer att återbetalas.

6. AVBRUTNA MATCHER

Om en match avbryts innan den börjar, faller det inom samma 24-timmars-regel för uppskjutna matcher som beskrivs ovan. Om den avbryts efter att den har börjat men innan dess naturliga slutpunkt, gäller följande regler:

1. BetBuilder-spel kommer att vara ogiltiga om de inkluderar minst ett val som involverar en spelare som ännu inte har varit på planen som aktiv spelare. Reglerna som beskrivs nedan tillämpas alla med förbehåll för och efter tillämpningen av denna regel.

2. Om en match avbryts men alla val inom en Betbuilder-kupong redan är vinnare kommer kupongen i sin helhet att behandlas som en vinnare. Till exempel, en Betbuilder-dubbel som innehåller Över total poäng och en viss spelare att göra över 10,5 poäng i en match där de nödvändiga poängen har uppnåtts innan matchen sedan avbröts, kommer att behandlas som en vinnare. I det här fallet hade avbrottet ingen inverkan på något av valen. Detsamma skulle inte gälla för ett val Under totalt antal poäng där en match avbryts medan totalpoängen fortfarande är under den valda poängen, eftersom avbrottet skulle påverka det resultatet.

3. Om ett enstaka val i en Betbuilder-kupong har förlorat och en match sedan avbryts, kommer kupongen att behandlas som förlorad. Till exempel kommer en Betbuilder-kupong som inkluderar en spelare att göra första poängen, i en match där det andra laget gjorde poäng först och matchen sedan avbröts, att behandlas som förlorat. I det här fallet hade spelet redan förlorat, och påverkas inte på något sätt av om matchen sedan avbröts eller inte.

4. Om det inte finns några förlorande val i en Betbuilder-kupong och minst ett ogiltigt val vid tidpunkten för en avbruten match, kommer kupongen att behandlas som ogiltig. Den här regeln gäller där ett eller flera val fortfarande inte är avgjorda vid avbrottet, och kunde ha vunnit eller förlorat om spelet hade slutförts som planerat. Till exempel kommer en Betbuilder-kupong som inkluderar ett Över total poäng-val i en match som avbryts medan det totala antalet poäng fortfarande är under det nödvändiga beloppet, att behandlas som ogiltigt. I det här fallet var det totala poängvalet fortfarande obestämt och kunde ha vunnit eller förlorat utan avbrottet, så spelet kommer att ogiltigförklaras.

7. ÄNDRAD SPELPLATS

Om platsen ändras från den tidigare tillkännagivna kommer alla spelen på matchen i fråga att ogiltigförklaras.


ISHOCKEY

Ett BetBuilder-spel är den sammanlagda insatsen bestående av alla gjorda val. Varje hänvisning till ett "spel" i detta dokument hänvisar till hela innehållet på en BetBuilder spelkupong. Alla "val" hänvisar till ett val inom det specifika spelet.

1. VAL OCH SPELRESULTAT

Alla ishockey BetBuilder-val måste vinna (inte lika, oavgjort eller push) för att ett spel ska anses vara vunnet. Ett val som inte vinner, såvida det inte uttryckligen anges i detta dokument, kommer att anses vara förlorat. Om ett eller flera val i något spel blir ogiltigt av någon anledning (exempelvis att en spelare inte deltar i matchen – enligt avsnitt 4), blir hela spelet ogiltigt.

Till exempel kommer val på ett lag som vinnare i en match där det är oavgjort efter förlängning (eller ordinarie tid om ingen förlängning ska spelas), även där oavgjort eller lika inte har erbjudits genom BetBuilder, att räknas som förlorare . Detta kommer inte att vara relevant för NHL-matcher eftersom de går vidare till straffavgörande efter en mållös förlängning (grundserien) alternativt spelar upprepade förlängningar tills ett lag vinner (slutspel), men kan vara tillämpat på andra ishockeyligor eller tävlingar enligt deras respektive tävlingsregler. På samma sätt kommer "Först till X"-val där inget av lagen når den valda poängen att avgöras som förlorare, oavsett om ett "inget av lagen når X"-val var tillgängligt som ett alternativt val eller inte. Om en period slutar mållös, kommer målgörarval som första eller sista målskytt för den perioden att bestämmas som förlorare.

2. FÖRLÄNGNING / STRAFFAVGÖRANDE

Alla ishockeymatcher kommer att avgöras på det officiella resultatet inklusive eventuell förlängning och straffläggning. Mål gjorda under straffläggningar räknas inte vid rättning av spel. Det avgörande målet för ett vinnande lag efter en straffläggning (t.ex. det enda målet i en match som slutar 0-0 efter förlängning och därför 1-0 efter straffläggningen) räknas för den totala matchpoängen och totalt antal lagmål, men tilldelas inte en spelare och räknas inte vid spel på att en specifik spelare gör poäng eller mål.

3. MARKNADER FÖR TREDJE PERIODEN

Alla tredje periodens marknadsval inkluderar förlängning och det mål från straffläggningar om de inträffar. Till exempel skulle ett val av totalt antal mål i tredje perioden inkludera mål som gjorts i både tredje perioden och det avgörande målet från förlängningen alternativt straffläggningen.

4. SPELARSPECIFIKA MARKNADER

Alla spelarval kommer att anses vara aktiva om en spelare beträder isen som en aktiv spelare vid någon tidpunkt av den relevanta matchen, oavsett om valet i fråga refererar till en specifik period av matchen. Om en spelare aldrig beträder isen under en match kommer spel som är specifika för den spelaren att vara ogiltiga. Till exempel skulle ett spel på en specifik spelare att göra mål i den tredje perioden vara aktivt (och därför avgöras som förlorare) om den spelaren spelade de första två minuterna av en match, blev skadad och inte återvände till matchen, även om han aldrig var på isen under den tredje perioden. Men om den spelaren skadades kort innan matchen började och ströks från startfemman (och avbytarbänken) och aldrig beträdde isen, skulle valet och därmed spelet vara ogiltigt.

5. UPPSKJUTNA OCH AVBRUTNA MATCHER

Om en match skjuts upp eller avbryts, och därefter återupptas eller spelas inom 24 timmar (sammanlagt) från den ursprungligen planerade starttiden, kommer alla spel att gälla. Alla spel på spelade matcher som inleds mer än 24 timmar efter den ursprungligen planerade starttiden kommer att ogiltigförklaras. När 24 timmar har passerat blir alla spel ogiltiga och insatserna kommer att återbetalas.

6. AVBRUTNA MATCHER

Om en match avbryts innan den börjar, faller det inom samma 24-timmars-regel för uppskjutna matcher som beskrivs ovan. Om den avbryts efter att den har börjat men innan dess naturliga slutpunkt, gäller följande regler:

1. BetBuilder-spel kommer att vara ogiltiga om de inkluderar minst ett val som involverar en spelare som inte beträder isen som aktiv spelare. Reglerna som beskrivs nedan tillämpas alla med förbehåll för och efter tillämpningen av denna regel.

2. Om varje val i en BetBuilder i matchen redan är vunna där faktumet att avbrottet inte hade någon inverkan på resultatet av varje val, kommer BetBuildern i sin helhet att behandlas som en vinst. Till exempel, två val i en BetBuilder som innehåller ett ”Över totalt antal mål”-val och en viss ”spelare att göra mål”, i en match där rätt antal mål har uppnåtts och spelaren gjorde ett mål innan matchen sedan avbröts, kommer att behandlas som en vinnare. I det här fallet hade avbrottet ingen inverkan på något av valen. Detsamma skulle inte gälla för ett val ”Under totalt antal mål” där en match avbryts medan ”totalt antal mål” fortfarande är under det valda antalet, eftersom avbrottet skulle påverka resultatet.

3. Om ett enstaka val i en BetBuilder har förlorats och en match sedan avbryts, kommer BetBuildern att behandlas som förlorad, där oberoende av faktumet att valet i fråga hade avslutats. Till exempel kommer en BetBuilder som inkluderar ett ”första lag som gör mål”, i en match där det andra laget gjorde mål först och matchen sedan avbröts, att behandlas som förlorat. I det här fallet hade spelet redan förlorat, och detta resultat kunde inte påverkas på något sätt av om matchen sedan avbröts eller inte.

4. Om det inte finns några förlorande val inom en BetBuilder och minst ett ogiltigt val vid tidpunkten för en avbruten match, kommer ditt spel att behandlas som ogiltigt. Den här regeln gäller där ett eller flera val fortfarande inte är avgjorda vid avbrottet, och kunde ha vunnit eller förlorats om matchen hade slutförts som planerat. Till exempel kommer en BetBuilder som inkluderar ett ”Över totalt antal mål”-val, i en match som avbryts medan det totala antalet mål fortfarande är under det nödvändiga antalet, att behandlas som ogiltigt. I det här fallet var valet på ”totalt antal mål” fortfarande inte bestämt och kunde ha vunnit eller förlorat utan avbrottet, så spelet kommer att ogiltigförklaras.

7. ÄNDRAD SPELPLATS

Om platsen ändras från den tidigare tillkännagivna kommer alla spelen på matchen i fråga att ogiltigförklaras.

5. Allmänna regler

Om inget annat är angivet i regler och föreskrifter nedan eller i de Event-/Marknadspecifika regler under sagd kategori på hemsidan, är det beslutet från det officiella beslutande organet som fastställer slutresultatet vid kl. 00:00 (lokal tid dagen efter att eventet ägde rum). Diskvalificeringar eller andra ändringar i efterhand som påverkar spelresultatet är irrelevanta om ett officiellt resultat redan finns.

Betsafe kommer att försöka stänga spel och fastställa resultat så snart som möjligt efter dess slut, men ger inga garantier för maximal tidsfördröjning. Då resultat för spel föreligger innan ett event avslutats fastställs resultatet enligt våra regler även om eventet har avbrutits eller dess varaktighet av någon anledning kortats.

Se till att kontrollera din kupong innan du bekräftar spelet. Vi kan tyvärr inte behandla förfrågningar om makulering av spel som lagts av misstag.

I fall med motsägelser mellan reglerna och föreskrifterna och andra delar av kundavtalet gäller följande prioritetsordning (där 1 går först etc.):

1. Event-/Marknadspecifika regler
2. Regler och föreskrifter
3. Villkor

6. Ej genomförda event

Om en spelhändelse blir avbruten gäller det aktuella resultatet vid den tidpunkten, om minimikraven för sporten uppfylls eller ett officiellt resultat fastslås inom 36 timmar. Marknader på händelsen som redan är bestämda är giltiga, t.ex. halvtidsresultat på en match som avbröts i andra halvlek. Alla andra marknader på händelsen får sina odds satta till 1,00.

Ifall ett event avbryts och planeras att starta om från början, kommer alla spel som lagts före matchstart och som fortfarande var oavslutade före avbrottet att räknas som ogiltiga, oavsett om eller när matchen fortsätter.

7. Annulleringar

Alla spel i samband med ett annullerat event är ogiltiga, satsningarna återförs till inblandade parter. Multipla spel kommer omräknas och exkludera de annullerade eventen.

8. Ändring av spelplats

Endast om spelplatsen är ändrad till det ursprungliga bortalagets hemmahall/arena renderas alla spel ogiltiga. Flyttas eventet till en annan spelplats är alla spel fortfarande giltiga. Denna regel gäller endast för event där lagen har en hemmahall/arena.

9. Dead heat

Skulle två eller fler deltagare förklaras som vinnare i ett event, delas oddsen för dessa deltagare med antalet deltagare som är inblandade i det oavgjorda scenariot.

10. Uteblivande

Om en deltagare inte deltar i ett särskilt event är alla spel fortfarande giltiga om inte eventet som sådant på grund av detta avbryts. Exempel: Om Usain Bolt inte deltar i Världsmästerskapen, är alla spel relaterade till Usain Bolt som vinnare fortfarande giltiga för outright spel.

11. Uppskjutna evenemang

Spel på inställda eller uppskjutna matcher och evenemang som inte startat inom 12 timmar efter officiell utsatt starttid förklaras ogiltiga.

12. Livebetting

Betsafe förbehåller sig rätten att ogiltigförklara spel som lagts vid ett felaktigt odds på grund av fördröjningar i Liveuppdateringen av ett event där ett lag har skaffat sig ett märkbart övertag. Vi reserverar oss också rätten att pausa satsningar under ett event på grund av överföringsfel eller andra tekniska problem, samt om bedrägeri misstänks. Deadline för att lägga spel kan variera mellan olika event. Vi tolererar inte avsiktliga och upprepade placeringar av sena spel, detta kommer att anses som bedrägeri och vi tar åtgärder därefter. Vi tar inget ansvar för felskrivningar, värderings- eller överföringsfel. Vi förbehåller oss rätten att rätta uppenbara fel vid inmatning av odds och/eller värdering av spelresultat även efter ett event – eller att förklara drabbade spel ogiltiga. Betsafe tar inget ansvar för noggrannheten av liveresultat, statistik eller annan information/data vi tillhandahåller för livebetting. Resultat och annan information som visas på sajten (t.ex. tid och målgörare) visas endast i referenssyfte. Vi kan inte garantera att denna information är korrekt.

Acceptera oddsändringar för Livebetting

Som kund har du valmöjligheten att acceptera ändrade odds på livebetting, vilket underlättar. Det är synnerligen användbart vid spel på mer än ett event samtidigt. Genom att göra följande accepterar du ändringar av odds på din kupong och överenskommelsen kommer att loggas. Aktuell status ser du på din kupong så se till att du undersöker den ordentligt innan du bekräftar spelen på den. För att acceptera alla oddsändringar på din kupong, från det att kupongen är skickad till det att kupongen bekräftats, välj ”Acceptera alla odds” på kupongen. Detta kan resultera i högre eller lägre odds och inställningen kommer vara gällande tills det att du inaktiverar den eller att dina förinställda inställningar nollställs.

13. Oddsformat

Som kund har du möjligheten att välja det oddsformat du föredrar mellan decimaler, bråk och amerikanska odds. Så snart detta format är sparat när du är inloggad, sparas det i inställningarna i din webbläsare. Notera dock att alla uträkningar på utbetalningar använder decimalformatet. Decimalformatet kommer alltid att vara lika eller större än de andra tillgängliga formaten vilket resulterar i högre eller likvärdig utbetalning.

14. Långtidsspel/Vinnare

Det ges ingen återbetalning för deltagare som inte startar eller olistade vinnare. För "Platsspel" gäller inte "Dead heat-regeln" och vinnande spel betalas ut till det listade oddset oavsett om det finns fler vinnande deltagare än antal placeringar. Om det finns fler än en vinnare i ett "vinnarspel" eller "gruppvinnare" gäller "Dead heat-regeln".

15. Outros

Betsafe förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande förklara ett spel ogiltigt, helt eller delvis, om det är uppenbart att: resultatet på ett event blir allmänt känt innan det är slutfört, eller spel har lagts och/eller accepterats på grund av fel.

16. Kategorispecifika regler

Se till att du är medveten om alla regler och föreskrifter som tillämpas på alla spel hos Betsafe (se ovan).

16.1 Alpin skidåkning
16.2 Bågskytte
16.3 Amerikansk fotboll
16.4 Friidrott
16.5 Australiensisk fotboll
16.6 Badminton
16.7 Bandy
16.8 Baseball
16.9 Basket
16.10 Strandfotboll
16.11 Beach-volleyboll
16.12 Skidskytte
16.13 Boxning
16.14 Kanot/Kajak
16.15 Cricket
16.16 Längdskidor
16.17 Curling
16.18 Cykel
16.19 Dart
16.20 Simhopp
16.21 Ridsport
16.22 Fäktning
16.23 Landhockey
16.24 Innebandy
16.25 Fotboll
16.26 Formel 1
16.27 Futsal
16.28 Golf
16.29 Gymnastik
16.30 Handboll
16.31 Ishockey
16.32 Indy Car
16.33 Judo
16.34 Lacrosse
16.35 Mixed Martial Arts
16.36 Motorcykel
16.37 Motorsport
16.38 Nordisk kombination
16.39 Orientering
16.40 Pesäpallo
16.41 Femkamp
16.42 Biljard
16.43 Rally
16.44 Rodd
16.45 Rugby Union
16.46 Rugby League
16.47 Segling
16.48 Skytte
16.49 Backhoppning
16.50 Snooker
16.51 Snowboard
16.52 Skridskoåkning
16.53 Speedway
16.54 Simning
16.55 Taekwondo
16.56 Bordtennis
16.57 Tennis
16.58 Trav
16.59 Volleyboll
16.60 Vattenpolo
16.61 Segelsport
16.62 Näringsliv och politik
16.63 Underhållning
16.64 Poker
16.65 eSports
16.66 Padel


16.1 Alpin skidåkning
I slalom och storslalom måste båda åken genomföras för att spelet ska gälla och för att ett ”head to head”-spel ska gälla måste åtminstone en av åkarna slutföra båda åken. I störtlopp och Super-G måste båda åkarna lämna startgrinden för att spelet ska gälla, klarar ingen av åkarna att slutföra loppet är spelet ogiltigt.

Långtidsspel: Om någon deltagare/något val av någon anledning inte startar i ett vintersportevent är spelet förlorat även om eventet slutförs. Inga återbetalningar för icke startande.

Uppskjutet långtidsspel/Omgjort event: Alla spel gäller om eventet skjuts upp och genomförs på nytt på samma plats inom de närmaste två kalenderdagarna. Om ett event flyttas till annan plats kommer spelet ogilitigförklaras.

Alla spel avgörs enligt den arrangerande organisationens officiella regler (FIS, IBU eller annan officiell organisation).


16.2 Bågskytte
Vinnaren bestäms enligt den officiella resultatlistan försedd av den Internationella olympiska kommitténs (IOK) vid tiden av medaljpresentationen. Diskvalificeringar gjorda i efterhand kommer inte att påverka lagt spel.


16.3 Amerikansk fotboll
Match som senarelagts eller avbrutits kommer att bli ogiltig om den inte schemaläggs och genomförs inom samma vecka enligt NFL-spelprogrammet. Om exempelvis en match som schemalagts att spelas vecka 10 på en söndag planeras om till måndag till onsdag och är en del av spelprogrammet för vecka 10 gäller spelet. Om matchen senareläggs senare än onsdag blir den del av en annan vecka i spelprogrammet och spel blir ogiltiga.

Alla matcher inkluderar övertid om inget annat anges. Minst 55 minuter av matchen måste ha spelats för att spel skall anses giltiga. Är detta inte fallet är alla spel ogiltiga och oddsen sätts till 1,00. Om en match slutar oavgjort efter övertid, så kommer moneyline-spel att ogiltigförklaras och oddset sätts till 1,00. Alla andra spel avgörs enligt det slutliga resultatet.

Spel på AFC/NFC conference vinnare bestäms av vilket lag som går vidare till Super Bowl.

NFL divisions vinnare bestäms av vilka lag som anses vara vinnare av respektive division enligt NFL.com vid slutet av ordinarie säsong för NFL.

Halvtid/fulltid, halvlek med flest poäng, quarter med flest poäng – Dessa spelgrupper inkluderar inte övertid för att bestämma resultatet.

Endera laget gör poäng 3 gånger i rad – Spela på om endera laget kommer att göra poäng tre gånger i rad utan att motståndarna gör poäng i mellan. Safety, field goal eller touchdown räknas som poänggivande spel. PAT:s (Point after Touchdown) och 2-poängsomvandlingar räknas inte som poängivande spel utan är inkluderat i Touchdown eftersom de följer efterpå en Touchdown.

Spelarspecialer
För spelarspecialer måste alla spelare i spelet delta i matchen för att spelet ska gälla. Första och sista poänggörare är undantaget när det inte utgår återbetalning för spelare som inte startar.

Fantasimatcher:
I Fantasimatcher tävlar två lag enbart virtuellt.
Vinnaren är det lag som gör flest poäng på aktuell matchdag mot en riktig motståndare inklusive övertid. Obs: endast antalet poäng räknas, vinst eller förlust är irrelevant.

Exempel:
Fantasimatch: Atlanta – San Francisco;
Riktiga matcher: Atlanta – New York Jets: 24 – 13 och San Francisco – Baltimore: 30 – 33. Resultatet i fantasimachen blir Atlanta – San Francisco 24 – 30; San Francisco är vinnande valet.

NFL Draft Special
Spelarpositioner till NFL-draften kommer bestämmas enligt de positioner som annonseras i själva draften.

16.4 Friidrott
Vinnaren fastställs utifrån den officiella resultatlistan. Dead heat-regeln gäller. I Head-to-heads vinner den spelare som har bästa finalposition. Om den ena deltagaren går längre än den andra så är den som når längst vinnare. Om båda deltagarna slås ut i samma skede, exempelvis om båda misslyckas med att gå vidare från kvartsfinalen, räknas insatserna som ogiltiga och oddsen sätts till 1.00. Om en deltagare inte deltar (no show) kommer alla head to head-spel med denna deltagare att annulleras, däremot kvarstår långtidsspel.


16.5 Australiensisk fotboll
Vinnaren fastställs utifrån den officiella resultatlistan. Dead heat-regeln gäller.


16.6 Badminton
Vinnaren bestäms enligt den officiella resultatlistan för eventet. Om något specifikt event avbryts eller senareläggs fortsätter spelen gälla förutsatt att eventet slutförs på samma plats och inom 12 timmar.

Matchvinnare inklusive livespel
En helt game måste avslutas för att spelet ska gälla. Om färre än ett game fullbordas under en match kommer alla spel att ogiltigförklaras.

Handikappspel inklusive livespel
Om någon deltagare bryter kommer handikappspelen att betraktas som ogiltiga, om inte det finns något möjligt sätt att matchen skulle kunna avslutas på ett naturliga sätt, utan att den marknadens resultat ovillkorligen bestäms.

Om en anmäld deltagare inte startar i en singel- eller dubbelmatch kommer spel på matchen i fråga att bli ogiltiga. Alla spel på resultat i lagmatcher påverkas dock inte av utbytta deltagare eller ändringar i lagens deltagartrupp. Alla spel gäller för resultat i lagmatch, även om en eller flera individuella matcher avgörs på walkover på grund av att deltagare dras tillbaka.

Över/under: Om någon deltagare drar sig tillbaka blir spel på över/under ogiltiga om inte matchen gått så långt att resultat föreligger då detta resultat gäller.

"Vinnarspel": Inga återbetalningar för deltagare som inte startar. Dead heat-regeln gäller.


16.7 Bandy
Minst 80 minuter av matchen måste ha spelats för att spel ska anses giltiga. Alla spel gäller för normal matchtid om inget annat anges. Om matchen spelas över 3 perioder i stället för 2 halvlekar ska resultatet efter 45 minuter räknas som halvtidsresultat för alla spelgrupper. Om matchen senareläggs eller avbryts blir alla spel ogiltiga om den inte spelas färdigt inom 12 timmar från ursprunglig starttid.

Spelarspecialer:
Alla spelare i en spelarspecial måste delta i matchen, annars anses spelen vara ogiltiga.


16.8 Baseball
Matcher som inte startar inom 12 timmar efter utsatt starttid kommer att skjutas upp och insatsen återbetalas. En match blir officiell så snart 5 innings har spelats (4,5 om hemmalaget leder). Placerade spel på Totalt antal "runs" och Lagtotaler gäller om minst 9 innings har spelats (8,5 om hemmalaget leder) eller om resultatet av det placerade spelet redan är bestämt när matchen avslutas. Alla vad inkluderar extra inningar om inget annat anges. Om en match i slutspelet är uppskjuten och sen återupptas inom 120 timmar efter uppskjutandet kommer alla placerade spel att gälla och fastställas när matchen har avslutats. Om en match av någon anledning skulle sluta lika, anses spel placerade på moneyline – vinnare – som ogiltiga, medan alla andra spel kvarstår och avgörs enligt den officiella resultatstatistiken.

7 innings spelade som en del av ett dubbelmöte.
Money line: 5 innings måste slutföras (4,5 om hemmalaget har ledningen) för att resultatet ska bli officiellt. Alla andra spel gäller om 7 innings har spelats (6,5 om hemmalaget leder)

Första kastare ("Starting pitchers"):
Vilken pitcher som startar en baseballmatch visas endast i informationssyfte. Pitchers som du kan se i din spelhistorik eller på din spelkupong påverkar inte ditt spel och alla spel kvarstår som giltiga oavsett om pitchern startar matchen eller inte.

Spelarspecialer:
Alla spelare inblandade i en spelarspecial måste spela matchen för att placerade spel ska gälla. För kastare ("pitchers") gäller att de måste kasta minst ett kast och för en slagman ("batter") gäller att de måste finnas i startuppställningen och måste slå minst en slagrunda ("plate appearance"). För alla matcher där 9 innings (8,5 om hemmalaget leder) inte avslutats kommer alla spelarspecialare att anses ogiltiga, såvida inte resultatet redan bestämts. Resultatet kan bestämmas om det går över 9 innings eller om spelaren tas bort från matchen innan den är slut.

För alla placerade spel som gäller totalt antal baser ("bases") krediteras en slagman följande:

Singel = 1 bas
Dubbel = 2 baser
Trippel = 3 baser
Homerun = 4 baser

Att nå en bas som ett resultat av "walks", "hit by pitch", "error", "balk", "fielders choice", "passed ball", "wild pitch" eller "interference" räknas inte gentemot totalt antal baser.

Specialspel/Props:
Alla specialspel eller "props" i anslutning till första inning bestäms så snart första inning är slutförd. Om resten av matchen ställs in, skjuts upp eller avbryts påverkar det inte vadet
Alla specialspel eller "props" i anslutning till vem som gör poäng först bestäms av vem som gör poäng först. Om resten av matchen ställs in, skjuts upp eller avbryts har ingen betydelse.

Spel i grundserien:
Alla schemalagda matcher i en serie måste spelas inom 24 timmar efter att den senaste matchen i serien ursprungligen var schemalagd. Om någon match i serien inte avslutas under denna tidsram kommer alla placerade spel i serien att anses ogiltiga. Alla matchresultat måste bli officiella för att placerade spel ska gälla. Första kastare ("Starting pitchers") har ingen betydelse för seriespel.

Internationell baseball:
Alla matcher som avslutas baserat på "Mercy-regeln" gäller, oavsett hur många innings som har spelats.
Grand Salami: Minst 8,5 innings måste ha spelats i alla matcher för att placerade spel ska gälla. Om en match skjuts upp, blir placerade spel ogiltiga såvida inte matchen spelas färdigt inom 12 timmar från den ursprungliga startiden. Alla placerade Grand Salami-spel gäller, oberoende av kastarförändringar under dagen i fråga. Om totala runs för Över/under-marknad spelas och redan är över utan uppskjuten match kommer placerade spel att gälla.


16.9 Basket
Spel bestäms och fastställs på det officiella slutresultatet av hela matchen inklusive övertid (om en match slutar oavgjort och ingen övertid spelas, kommer alla spel på denna match att avgöras enligt det ordinarie slutresultat). Det får maximalt vara 5 minuter kvar av schemalagd speltid för att spel ska vara giltiga, såvida inte den specifika marknaden redan är avgjord.

Exempel:
Spel på första halvlek fastställs om en match avbryts i andra halvlek och/eller en Över/Under-marknad fastställs som över om totalen redan gått över innan matchen avbröts.

Spelarspecial:
För att ett spel på en spelarspecial ska gälla krävs det att alla spelare involverade i en särskild marknad deltar i matchen, annars är spelet ogiltigt.

Resultat för spel
Alla resultat baseras på officiell källa eller webbplats för turneringen i fråga. Om statistik eller resultat från officiell källa inte finns tillgängliga, eller det finns starka bevis för att webbplatsen har fel information kan oberoende källor användas för att bestämma resultatet. Om samstämmig information saknas bestäms resultatet utifrån egna uppgifter. För alla matcher som spelas som en del av ett dubbelmöte; där det sammanlagda resultatet är oavgjort vid slutet av det andra mötets ordinarie tid, kommer förlängning att inkluderas för att avgöra resultatet för spel på det andra mötet.

Långtidsspel för NBA:
För totala vinnarspel och matchspel under grundsäsongen måste båda lagen slutföra minst 80 matcher under grundsäsongen för att spel ska gälla. Men om resultatet är klart innan 80 matcher är spelade gäller inte denna regel.

För spelarens regelbundna säsongsmedelvärden måste spelaren spela 70 % av sitt lags matcher (58 under en säsong med 82 matcher) för att spelen ska vara giltiga. Enligt NBA-reglerna

Divisionsvinnare – Spel bestäms enligt officiella NBA tiebreakregler.

Conferencevinnare – Laget som går till NBA-slutspel anses vara Conferencevinnare. Det baseras inte på resultat under grundsäsongen.

Matchspel

Money Line
Spel avgörs beroende på vilket lag som vinner matchen. Förlängning räknas

Spread
Spel avgörs beroende på vilket lag som vinner matchen efter att handikappomräkning har verkställts. Förlängning räknas

Totala poäng
Spel avgörs beroende på om antal poäng som gjorts i matchen är över eller under den angivna gränsen. Förlängning räknas

Hemmalagets totalpoäng
Spel avgörs beroende på om antal poäng som gjorts av hemmalaget är över eller under den angivna gränsen. Förlängning räknas

Bortalagets totalpoäng
Spel avgörs beroende på om antal poäng som gjorts av bortalaget är över eller under den angivna gränsen. Förlängning räknas

Laget som gör sista poängen
Spel avgörs beroende på i vilket lag som gör sista poängen. Förlängning räknas om inget annat anges

Dubbelt resultat
Spel kommer att avgöras i enlighet med resultatet av matchen i halvtid och vid full tid. Båda förutsägelserna måste vara korrekta för att spel ska gå in. Förlängning räknas om inget annat anges.

Vinstmarginal
Spel avgörs enligt det vinnande laget och deras segermarginal. Förlängning räknas

Spel på första halvlek
Spel kommer att avgöras enligt resultatet av första halvlek. Första halvlek måste avslutas för att spel ska gälla såvida inte spelets utfall har fastställts.

Första halvlek totalt
Spel kommer att avgöras beroende på om det totala antalet poäng som gjorts i första halvlek är över eller under den angivna gränsen. Den första halvan måste avslutas för att spel ska gälla såvida inte en vinnande marknad redan har etablerats vid tidpunkten för avbrottet.

Spel på andra halvlek
Spel kommer att avgöras enligt resultatet av andra halvlek. Förlängning räknas inte såvida inte annat anges. Om en match skjuts upp eller ställs in efter start, måste 5 minuter eller mindre återstå av matchen för att spel på andra halvlek och matchresultat ska gälla, såvida inte avgörande av spel redan har fastställts.

Spel på 1:a/2:a/3:e/4:e quarter
Spel kommer att avgöras enligt resultatet för relevant quarter. Varje specificerad quarter måste slutföras för att spel ska gälla såvida inte spelets utfall redan har fastställts. Förlängning räknas inte.

"Först till x"-marknader
Spel kommer att avgöras enligt vilket lag som först når den angivna poängsumman under den angivna tidsperioden.

Marknader för högst poäng
Om två eller flera quarters/halvlekar resulterar i samma högsta poäng, gäller "dead heat"-reglerna. Förlängning räknas inte såvida inte annat anges.

Kommer det att bli förlängning?
Marknaden kommer att avgöras som ja, om matchen slutar oavgjort efter ordinarie tid, oavsett om förlängning spelas eller inte.

Spel på matchserier
Spel avgörs beroende på vilket lag som vinner angiven matchserie. En matchserie måste komma till ett naturligt avslut för att spel ska gälla.

Ligavinnare
Spel kommer att avgöras enligt den officiella ställningen inklusive slutspel.

Spel på enskilda spelare
En spelare måste delta för att spel ska gälla. Förlängning räknas.

Spelare straffkastprocent
Spel placerade på straffkastprocent kommer bli annulerade om spelaren avslutar matchen med noll försök från straffkastlinjen.

Dubbel-dubbel och Trippel-dubbel
En dubbel-dubbel uppnås när den namngivna spelaren når två-siffrigt, 10 eller mer, i två av de fem statistiska huvudkategorierna: poäng, assist, returer, steals och blockeringar.

En trippel-dubbel uppnås när den namngivna spelaren når två-siffrigt, 10 eller mer, i tre av de fem statistiska huvudkategorierna: poäng, assist, returer, steals och blockeringar.

Första poänggörare i matchen
Spel som placeras på den första spelaren som gör poäng kommer att ogiltigförklaras om den spelaren inte startar matchen eller om han kommer in efter att den första poängen har gjorts.

16.10 Strandfotboll
Alla spel gäller för ordinarie tid om inget annat anges. "Ordinarie tid" definieras enligt de officiella reglerna publicerade av respektive styrande organisation. Om en match startar före utsatt tid kommer alla spel som läggs efter den faktiska matchstarten att ogiltigförklaras.

Inga justeringar av avgöranden görs på grund av ändringar eller beslut av styrande organisation efter evenemanget eller turneringen.

Matchspel

Matchresultat
Spel kommer att avgöras beroende på vilket lag som vinner matchen, dvs Hemmalag, Oavgjort eller Bortalag.

Antal mål
Spel avgörs beroende på om antal mål som gjorts i matchen är över eller under den angivna gränsen.

Handikapp
Spel avgörs beroende på vilket lag som vinner matchen efter att handicapomräkning har verkställts.

Långtidsspel

Segrare och andra spel på Tävlingspositioner
Spel avgörs beroende på lagets slutliga placering i turneringen/ligan efter avslutning av det planerade spelschemat undantaget playoff matcher.

Flest gjorda mål
Spel avgörs beroende på vilken spelare som gör flest mål i turneringen/ligan i fråga. I ligaspel räknas inte playoff-matcher. Självmål räknas inte. Dead heat-regeln gäller.


16.11 Beach-volleyboll
Officiella podiumpositioner kommer att bestämma fastställning av lagt spel. Diskvalificeringar gjorda i efterhand kommer inte att påverka lagt spel.


16.12 Skidskytte
Head to head + skytte Head to Head: För matchspel måste båda deltagarna starta i eventet för att spel ska gälla. Alla spel avgörs enligt arrangerande organisations officiella regler (FIS, IBU eller annan officiell organisation).

Långtidsspel/Vinnarspel: Om någon deltagare/något val av någon anledning inte startar i ett vintersportevent är spelet förlorat även om eventet slutförs. Inga återbetalningar för icke startande.

Långtidsspel avbrutna event: Alla spel blir ogiltiga om ett event avbryts såvida inte den officiella arrangerande organisationen (FIS, IBU eller annan officiell organisation) bekräftar resultat vid tidpunkten då eventet avbryts som "officiellt resultat" och eventet inte fortsätter på samma plats inom de kommande två kalenderdagarna.

Uppskjutet långtidsspel/Omgjort event: Alla spel gäller om eventet skjuts upp och genomförs på nytt på samma plats inom de närmaste två kalenderdagarna. Om ett event flyttas till annan plats kommer spelet att bli ogiltigt.

Lagtävlingar och stafetter: Gällande dessa spel räknas lagtävlingar och stafetter enbart som en enda medalj.


16.13 Boxning
Resultat baseras på det officiella resultat som bestäms vid ringside. Resultat kan revideras eller ändras efter första tillkännagivande av en ringfunktionär. Spel är inte officiella förrän resultat bekräftats av en domarfunktionär på plats.

Alla ändringar av ringsideresultat av en sanktionerande organisation som ändrar resultat av någon match baserat på överklagan, domstol, resultat från drogtest eller något annat övervägs inte och resultat står som tillkännagivet från ringside.
Spel på boxare som vinner på "KO/TKO" (knockout/teknisk knockout) anses vinnare enbart vid KO, TKO eller stopp från ringhörna.

Över/Under-ronder baseras enbart på slutförda ronder. Poäng efter halva ronden beräknas efter exakt 1 minut och 30 sekunder av en 3-minuters rond. Alltså inträffar 3,5 ronder efter exakt 1 minut och 30 sekunder av fjärde ronden.

Vid spel på ett specifikt antal ronder och någon boxare inte ställer upp då klockan går för rondstart och om matchen har gått exakt så länge som anges under totalt är under det vinnande resultat eftersom denna rond officiellt inte startas.

Vid oavgjort återbetalas insatser på boxarna med undantag av spel med alternativet oavgjort. Alla andra spel gäller enligt sina specifika lydelse.

För alla matcher som bedöms som "no contest" eller "no decision" återbetalas insatserna.

Spel på udda/jämn rond

Du spelar på: om matchen kommer att avgöras i en rond med udda eller jämnt nummer.

Om matchen går till domslut fastställs alla spel som förlorade.


16.14 Kanot/Kajak
Vinnaren bestäms av Internationella olympiska kommitténs (IOK) officiella resultatlista vid tiden för medaljutdelningen. Diskvalificeringar i efterhand påvekar inte några spel.


16.15 Cricket
Resultaten kommer att avgöras enligt de officiella tävlingsreglerna. Alla spel gäller endast för ordinarie tid om inget annat anges

Matchvinnare: Spelen kommer att avgöras enligt det officiella resultatet. Vid oavgjort efter ordinarie tid på en marknad där oavgjort inte har erbjudits, kommer spelen att ogiltigförklaras. Om matchen officiellt blir ""Utan resultat"" kommer spelen att ogiltigförklaras.

Totalt antal Innings Runs: Om det blir någon minskning av antalet schemalagda overs efter att ett spel har avslutats, kommer spelet att ogiltigförklaras såvida inte resultatet redan har fastställts.
Om det har skett en Duckworth-Lewis-Stern-omberäkning av det schemalagda antalet overs innan spelet har gjorts, kommer spelet att gälla såvida inte det schemalagda antalet overs därefter minskas ytterligare. I så fall kommer spelen att ogiltigförklaras, såvida inte resultatet redan har fastställts.

Första over, totalt antal runs: Den första overn måste fullbordas för att spelen ska gälla, såvida inte resultatet redan har fastställts, annars kommer spelen att ogiltigförklaras. I händelse av begränsade over crickets kommer spelen att ogiltigförklaras om det blir en minskning av antalet overs, såvida inte resultatet redan har fastställts

Opening Partnership: I händelse av begränsade over crickets kommer spelen att ogiltigförklaras om det blir en minskning av antalet overs, såvida inte resultatet redan har fastställts

Ledning i 1:a inningen: Båda lagen måste spela minst en boll för att spelen ska gälla

Laget som får högsta poängen för 1:a 6/15 overs I händelse av begränsade over crickets kommer spelen att ogiltigförklaras om det blir en minskning av antalet overs, såvida inte resultatet redan har fastställts

Totalt antal Fours/Sixes i matchen: I händelse av begränsade over crickets kommer spelen att ogiltigförklaras om det blir en minskning av antalet overs, såvida inte resultatet redan har fastställts

Flest antal Fours eller Sixes i matchen: I händelse av begränsade over crickets kommer spelen att ogiltigförklaras om det blir en minskning av antalet overs

En Fifty kommer att göras i matchen: Ja-spel kommer att anses vara förlustspel om ingen spelare gör 50 eller fler runs i en inning

En Hundred kommer att göras i matchen: Ja-spel kommer att anses vara förlustspel om ingen spelare gör 100 eller fler runs i en inning
Runs när 1:a wicket faller: I händelse av begränsade over crickets kommer spelen att ogiltigförklaras om det blir en minskning av antalet overs, såvida inte resultatet redan har fastställts


16.16 Längdskidor
Head to head: För matchspel måste båda deltagarna starta i eventet för att spel ska gälla. Alla spel avgörs enligt arrangerande organisations officiella regler (FIS, IBU eller annan officiell organisation).

Vinnarspel/långtidsspel: Om någon deltagare av någon anledning inte startar i ett vintersportevent är spelet förlorat även om eventet slutförs. Inga återbetalningar för icke startande.

Långtidsspel/Vinnarspel avbrutna event: Alla spel blir ogiltiga om ett event avbryts såvida inte den officiella arrangerande organisationen (FIS, IBU eller annan officiell organisation) bekräftar resultat vid tidpunkten då eventet avbryts som officiellt resultat och eventet inte fortsätter på samma plats inom de kommande två kalenderdagarna.

Uppskjutet långtidsspe/Vinnarspel Omgjort event: Alla spel gäller om eventet skjuts upp och genomförs på nytt på samma plats inom de närmaste två kalenderdagarna. Om ett event flyttas till annan plats kommer spelet att bli ogiltigt.

Lagtävlingar och stafetter: Gällande dessa spel räknas lagtävlingar och stafetter enbart som en enda medalj.


16.17 Curling
Långtidsspel/Vinnarspel: Om något lag/någon deltagare av någon anledning inte startar i ett curlingevent är spelet förlorat även om eventet slutförs. Inga återbetalningar för icke startande.

Matchspel: Alla matcher bestäms utifrån slutresultatet. Extra omgångar "ends" räknas in i spel.

Omgångsspel: För spel på omgångar "ends" där odds på en blank omgång ”blank end” inte erbjuds blir vaden ogiltiga och oddset sätts till 1.00 om omgången blir blank (0-0).


16.18 Cykel
Bancykling head to head - Endagslopp: För matchspel måste båda deltagarna starta i eventet för att spel ska gälla. Alla spel avgörs enligt den arrangerande organisationens officiella regler (UCI eller annan officiell organisation).

Långtidsspel/Vinnarspel: Om någon deltagare av någon anledning inte startar i ett cykelevent är spelet förlorat även om eventet slutförs. Inga återbetalningar för deltagare som inte startar. Dead heat-regeln gäller.

Långtidsspel matchspel cyklist - Etapper: Vinnarspel på vilken av två cyklister som placerar sig först i loppet. Båda cyklisterna måste komma till start för att spel ska gälla. Om båda cyklisterna drar sig ur tävlingen så anses cyklisten som slutfört flest etapper, oberoende av tid eller placering vid tillfället, som vinnare. Om båda cyklisterna drar sig ur vid samma etapp är spelet ogiltigt.

Avbrutna lopp: Alla spel blir ogiltiga vid lopp som avbryts såvida inte fem etapper har slutförts och officiellt resultat föreligger om inget annat anges eller om spelet redan avgjorts. Alla spel blir ogiltiga vid individuella lopp eller etapper som avbryts innan officiellt resultat föreligger om inget annat anges eller om spelet redan avgjorts.

Uppskjutna/Omplanerade lopp: Alla spel blir ogiltiga för lopp som skjuts upp, planeras om eller flyttas till annan plats.


16.19 Dart

Direkt spel
Ingen återbetalning för icke startande samt icke dokumenterade vinnare. Alla spel är levande om anmäld spelare inte ställer upp eller slutar under tunreringen.

Premier League "vinnarspel" refererar till slutspels-vinnare, inte till den tabell som finns vecka 15.

Match resultat
Om en match som startats inte avslutas, kommer spelaren som tar sig vidare till nästa runda, dömas som vinnare. En match i kommer avgöras baseras på det officiella resultatet.

För Premier League, erbjuder vi 3-vägs samt 2-vägs spel. Spel placerade på 2vägs-marknaden kommer makuleras om resultatet är oavgjort.

Handikapp
Om en match inte är färdigspelad på grund av olika skäl, kommer alla rundor och eventuella handikapp makuleras såvida inte resultatet redan är fastställt.

Match omgångar /Sets under/över, Totalt antal matchomgångar/Sets
Om en match inte är färdigspelad på grund av olika skäl, kommer alla spel makuleras såvida inte resultatet redan är fastställt.

Matchomgångar udda eller jämna
Om en match inte är färdigspelad på grund av olika skäl, kommer alla spel makuleras.

Omgång/Set Vinnare
En omgång/set måste färdigspelas för att spelet ska gälla.

Flest 180s /180s Matchspel, 180s Match spel Handikapp
Om en match inte är färdigspelad på grund av olika skäl, kommer alla spel makuleras.

Checkout Matchspel
Spel makuleras om resltatet är oavgjort eller matchen av olika skäl inte spelas färdigt.

Match 180s 2/3 väg, Spelare 180s 2/3 väg
Om en match inte är färdigspelad på grund av olika skäl, kommer alla spel makuleras såvida inte resultatet redan är fastställt.

Högsta Match Checkout 2/3 väg / Högsta Checkout över/under, Högsta spelare Checkout 2/3 väg
Om en match inte är färdigspelad på grund av olika skäl, kommer alla spel makuleras såvida inte resultatet redan är fastställt.

Rätt poäng
Om en match inte är färdigspelad på grund av olika skäl, kommer alla spel makuleras.

Poäng efter 4 rundor, ledare efter 4 rundor
4 omgångar måste spelas färdigt för att spel ska gälla.

Försten till 3 omgångar
Om en match inte är färdigspelad på grund av olika skäl, kommer alla spel makuleras såvida inte resultatet redan är fastställt.

Omgång 180, Spelare 180 i omgång, Omgångs vinst Checkout 2/3 väg, Omgång vinst dubbelfärg
Alla omgångar måste spelas färdigt för att spel ska gälla.

9 Dart Finish, 170 Checkout
Om en match inte är färdigspelad på grund av olika skäl, kommer alla spel makuleras såvida inte resultatet redan är fastställt.

16.20 Simhopp
Vinnaren bestäms av Internationella olympiska kommitténs (IOK) officiella resultatlista vid tiden för medaljutdelningen. Diskvalificeringar i efterhand påvekar inte några spel.


16.21 Ridsport
Vinnaren bestäms av Internationella olympiska kommitténs (IOK) officiella resultatlista vid tiden för medaljutdelningen. Diskvalificeringar i efterhand påvekar inte några spel.


16.22 Fäktning
Vinnaren bestäms av Internationella olympiska kommitténs (IOK) officiella resultatlista vid tiden för medaljutdelningen. Diskvalificeringar i efterhand påvekar inte några spel.


16.23 Landhockey
Vinnaren bestäms av den officiella resultatlistan.


16.24 Innebandy
Vinnaren bestäms enligt den officiella resultatlistan för eventet. Om något specifikt event avbryts eller senareläggs fortsätter spelen gälla förutsatt att eventet slutförs på samma plats och inom 12 timmar. Om en eller flera deltagare inte är delaktiga i eventet blir spel ogiltiga. Minst 55 minuter av matchen måste ha spelats för att spel ska anses giltiga. Alla spel avser endast ordinarie matchtid om inget annat anges.

Spelarspecialer
För alla spelar matcher eller -handikapp måste alla spelare delta i matchen för att spel ska gälla. Alla poäng/mål/assist/skott (eller annan förd statistik) som görs under normal matchtid och på övertid räknas, men poäng vid avgörande straffläggning räknas inte.

16.25 Fotboll
Alla spel gäller för ordinarie tid om inget annat anges. "Ordinarie tid" definieras enligt de officiella reglerna publicerade av respektive styrande organisation. Minst 80 minuter av matchen måste ha spelats för att spel ska anses giltiga. Alla spel där resultat av spelet föreligger före ordinarie tids slut eller innan en match avbryts ska avgöras oaktat om 80 minuter har spelats eller inte.

Som referens kan nämnas matcher som listas speciellt som ungdomsmatcher och gäller fotbollsmatcher där spelarna är högst 23 år gamla.

Spel avgörs enligt definition som tillhandahålls av styrande organisation. Om det inte finns otvetydiga bevis kommer BETSSON GROUP inte att godkänna några klagomål på grundval av personlig tolkning av dessa termer. Vid UEFA:s klubbturneringar används det officiella PDF-mediamaterial som tillkännages vid full tid som grund för avgöranden.

Om ingen statistik tillhandahålls av styrande organisation kommer WhoScored.com att användas som stöd för avgöranden av spel.

Inga justeringar av avgöranden görs på grund av ändringar eller beslut av styrande organisation efter evenemanget eller turneringen.


Kort-spel
Enbart kort som ges till spelare som befinner sig på plan vid det aktuella tillfället räknas. Kort som tilldelas managers eller spelare som befinner sig på bänken när de tilldelas kortet räknas inte. Gult kort räknas som 1, rött kort räknas som 2. Ett andra gult kort för en spelare räknas inte med i rättningen (Max antal kortpoäng per spelare är 3).

Avgöranden sker med referens till alla tillgängliga bevis på kort som ges under de planerade 90 eller 45 minuterna. Alla kort som ges efter att matchen blåsts av vid full tid räknas inte.

Poäng
Gult kort = 10 poäng
Rött kort = 25 poäng
Det går att få max 35 poäng per spelare, det vill säga att två gula kort som resulterar i ett rött kort räknas som ett gult kort (10 poäng) och ett rött kort (25 poäng).
Fastställandet sker med hänvisning till alla tillgängliga bevis på de kort som delats ut under de planerade 90 eller 45 spelminutrarna. Kort som visas efter att matchen blåsts av vid full tid räknas inte.

Hörn-spel
Enbart hörnor (hörnsparkar) räknas. Om en hörna slås om räknas den enbart som en hörna.

Spelarspecialer
Spel som görs på spelare som under någon tidpunkt har deltagit i matchen kommer att anses som giltiga, om inte annat anges i de specifika reglerna för detta spel, och oavsett tidpunkten för då spelaren byts in eller ut. Självmål räknas inte för hur detta erbjudande avgörs.

För långsiktiga spel på spelare måste spelaren avsluta tävlingen med samma lag han startade för att spel ska gälla.


Match-spel

Matchresultat
Spel avgörs beroende på vilket lag som vinner matchen, som hemmalag, oavgjort eller bortalag.

Antal mål
Spel avgörs beroende på om antal mål som gjorts i matchen är över eller under den angivna gränsen.

Handicap
Spel avgörs beroende på vilket lag som vinner matchen efter att handicapomräkning har verkställts.

Dubbelchans
Spel avgörs beroende på om slutresultatet är som ett av de två valda alternativen.

Båda lagen gör mål
Spel avgörs beroende på om matchen slutar med att båda lagen har gjort minst var sitt mål.

Båda lagen gör mål men det blir inte oavgjort
Om båda lagen gör mål och ett lag vinner räknas spelet som ”ja”. Om resultat blir ”vinst mot mållöst” räknas spelet som ”nej”.

Action betting
De här marknaderna skiljer sig från intervall-spel eftersom de i regel, om marknaden inte anger något annat, baseras på den exakta tiden som spelet avbröts/återupptogs (beroende på vad som är tillämpligt) för den aktuella händelsen. Till exempel: Bollen gick ut ur spel för inkast/straff/hörna; bollen korsar mållinjen.

Marknader som baseras på domslut, till exempel (men inte begränsat till): Utdelat kort, frispark/straff, VAR-granskning kommer att avgöras av den exakta tidpunkten när domarna officiellt blåser/tilldelar dem. Händelser som inte har sanktionerats och/eller bekräftats av domare/officiella funktionärer (t.ex. bortdömda mål) kommer inte att räknas med i rättningen av spelet.

Intervallspel
För spel på specifika tidsperioder/intervaller, såsom matchresultat/gjorda mål/hörnor etc. efter xx minuter, gäller endast resultat och händelser som är relevanta för den angivna tidsperioden/intervallen. Andra event och händelser som skedde utanför den angivna tidsperioden kommer inte att räknas som spelets resultatet.

För dessa marknader gäller att händelsen anses ha ägt rum om/när den skedde, och inte när den tilldelades av domaren. Exempelvis kommer resultatet för spel på den första hörnan att räknas då hörnan verkligen slogs. Om händelsen måste göras om kommer spelet att avgöras utifrån då händelsen gjorts om.

Ett förtydligande: Matchens 1:a minut är 0:00–0:59, den 2:a minuten är 1:00–1:59, den 3:e minuten är 2:00–2:59, och så vidare. Exempelvis så syftar tidsperioden 61–75 min på perioden 60:00–74:59.
Händelser i tilläggstid i slutet av varje halvlek kommer ansetts ha ägt rum i tidsperioder som är minst en halv minut långa i respektive halvlek.

Resultat för resten av matchen
Alla spel avgörs i enlighet med slutresultatet för resten av matchen, efter att spelet har lagts. Alla eventuella mål som gjorts innan spelet lades kommer att utelämnas när spelet avgörs.

Halvtid/fulltid
Spel avgörs beroende på matchens resultat vid halvtid eller full tid.

Rätt resultat
Spel avgörs beroende på matchens exakta resultat.

Rätt resultat – Första halvlek
Spel avgörs beroende på det exakta resultat som föreligger i halvtid.

Hemma-/bortalag – Antal mål
Spel avgörs beroende på om antal mål som gjorts av det valda laget är över eller under den angivna gränsen.

Hemma-/bortalag – Första målet
Spel avgörs beroende på om det valda lagets första mål görs i första halvlek, andra halvlek eller om det inte gör några mål alls.

Hemma-/bortalag – Vinna och hålla nollan
Spel avgörs beroende på det valda laget vinner matchen och dessutom håller nollan.

Vinstmarginal
Spel avgörs beroende på den marginal som det valda laget vinner matchen med, exempelvis hemmalag vinner med exakt ett mål. Ett alternativ finns också i händelse av oavgjort.

Totalt antal mål
Spel avgörs beroende på exakt antal mål som görs i matchen.

Antal mål – Första halvlek
Spel avgörs beroende på om totalt antal mål som gjorts under första halvlek är över eller under den angivna gränsen.

Halvlek med flest mål
Spel avgörs beroende på i vilken halvlek det görs flest mål. Ett alternativ finns också i händelse av exakt lika antal mål i halvlekarna.

Halvtidsresultat
Spel avgörs beroende på vilket lag som vinner efter första halvlek, som hemmalag, oavgjort eller bortalag.

Pengarna tillbaka vid oavgjort
Spel avgörs beroende på vilket alternativ som är matchens slutresultat. Insatsen återbetalas om matchen slutar oavgjort.

Asian handicap
Spel avgörs beroende på vilket lag som vinner matchen efter att Asian handicapomräkning har verkställts.

Första/sista lag som gör mål
Spel avgörs beroende på i vilket lag som gör första/sista målet. Självmål räknas i detta spel.

Totalt antal mål - Första halvlek
Spel avgörs beroende på exakt antal mål som görs i matchens första halvlek.

Antal mål – Udda/jämnt
Spel avgörs beroende på om totalt antal mål som gjorts i matchen är ett udda eller jämnt antal. Inga mål anses som lika för spel.

Dubbelchans - Första halvlek
Spel avgörs beroende på om resultatet i halvtid är som ett av de två visade alternativen.

Pengarna tillbaka vid hemmavinst
Spel avgörs beroende på vilket alternativ som är matchens slutresultat. Insatsen återbetalas om hemmalaget vinner matchen.

Pengarna tillbaka vid bortavinst
Spel avgörs beroende på vilket alternativ som är matchens slutresultat. Insatsen återbetalas om bortalaget vinner matchen.

Hemma-/bortalaget gör mål i båda halvlekarna
Spel avgörs beroende på om det valda laget gör mål i både första och andra halvlek.

Hemma-/bortalaget vinner första eller andra halvlek
Spel avgörs beroende på om det valda laget gör fler mål än motståndarlaget i antingen första eller andra halvlek.

Mål i båda målburarna
Spelen avgörs utefter om mål kommer att göras i båda målburarna, på båda sidorna av planen, eller inte.
När ett lag till exempel gör mål på båda planhalvorna kommer spel på "Ja" att vinna, eftersom det innebär att mål gjordes på båda sidorna av planen i båda målburarna. Om ett lag å andra sidan vinner med 2-0 och gör båda sina mål under samma halvlek, kommer spel på "Nej" att vinna, eftersom båda målen gjordes på samma sida av planen, och bara i den ena målburen.

Mål i båda halvlekarna
Spelen avgörs utefter om mål kommer att göras i både den första och andra halvleken av matchen.

Resultat + Antal mål
Spel avgörs beroende på vilket lag som vinner matchen och om antal mål som gjorts i matchen är över eller under den angivna gränsen.

Resultat + Båda lagen gör mål
Spel avgörs beroende på vilket lag som vinner matchen och om matchen slutar med att båda lagen har gjort minst var sitt mål.

Att gå vidare
Spel avgörs beroende på vilket lag som går vidare till nästa omgång.

Vinstsätt
Spelen bestäms beroende på hur matcherna avgörs.

Självmål
Spel avgörs beroende på om det görs självmål i matchen. Enbart officiella beslut gäller för detta spel.

Straff
Spel avgörs beroende på om det döms ut en straff i matchen.

Rött kort
Spel avgörs beroende på om någon spelare på planen visas ut under matchen. Icke spelande personal och spelare på bänken räknas inte för detta spel.

Mål efter 90:e minuten
Spel avgörs beroende på om mål görs efter 90:00 av matchen.

Målramen
Vi räknar endast skott som går direkt i målramen – inte skott som styrs i målramen. Om bollen till exempel träffar stolpen eller ribban och resulterar i ett mål räknas det inte som ett skott i målramen.

Spelförlopp
Spel avgörs beroende på vilket lag som först tar ledningen i kombination med slutresultat efter ordinarie tid (inklusive tilläggstid) oberoende av hur ofta ledningen skiftar däremellan.

Typ av första mål
Spel avgörs beroende på hur matchens första mål görs. Frispark är det vinnande alternativet enbart om frisparskläggaren skjuter bollen direkt i mål och officiellt utses till målskytt.

Avspark
Spel avgörs beroende på vilket lag som gör avspark vid matchens början. Alla spel lagda inom 10 minuter före kickoff är ogiltiga.

Antal fouls
Spel avgörs beroende på hur många fouls som begås under matchen.

Flest orsakade frisparkar
Spel avgörs beroende på vilket lag som gör flest fouls under matchen.

Hemma-/bortalag – Antal orsakade frisparkar
Spel avgörs beroende på hur många frisparkar som begås av det valda laget under matchen.

Första kortet
Spelen fastställs utifrån vilket lag som tilldelas det första kortet i matchen.

Antal kort
Spelen fastställs utifrån hur många kort som delas ut i matchen.

Hemmalag/bortalag - Antal kort
Spelen fastställs utifrån hur många kort som laget tilldelas under matchen.

Flest kort
Spelen fastställs utifrån vilket lag som får flest kort under matchen.

Första hörna
Spel avgörs beroende på vilket lag som får matchens första hörna.

Antal hörnor – Första halvlek
Spel avgörs beroende på hur många hörnor det blir i matchens första halvlek.

Antal hörnor
Spel avgörs beroende på hur många hörnor det blir under matchen.

Handicap hörnor
Spel avgörs beroende på vilket lag som får flest antal hörnor under matchen efter att handicapomräkning har verkställts.

Hemma-/bortalag – Antal hörnor
Spel avgörs beroende på hur många hörnor det valda laget får under matchen.

Flest hörnor
Spel avgörs beroende på vilket lag som får flest hörnor under matchen.

Spelarbyte – Första halvlek
Spel avgörs beroende på om något spelarbyte görs under matchens första halvlek. Spelarbyten som görs i halvtid räknas inte.

Antal spelarbyten
Spel avgörs beroende på hur många spelarbyten som görs under matchen.

Avbytare gör mål
Spel avgörs beroende på om någon spelare som börjat som avbytare i någotdera laget gör mål vid något tillfälle under matchen.

Tilläggstid - Första halvlek
Spel avgörs beroende på det antal minuter som visas på tavlan av fjärdedomaren i första halvlek. Minuter som spelas utöver de som visas på tavlan räknas inte.

Tilläggstid - Andra halvlek
Spel avgörs beroende på det alternativ som är matchens slutresultat. Insatsen återbetalas om BORTALAGET vinner matchen.

Flest inkast
Spel avgörs beroende på vilket lag som får flest inkast under matchen.

Totalt antal skott på mål
Spel avgörs beroende på om totalt antal skott på mål i matchen är över eller under den angivna gränsen.

Hemma-/bortalag – Totalt antal skott på mål
Spel avgörs beroende på om totalt antal skott på mål i matchen av det valda laget är över eller under den angivna gränsen.

Flest skott på mål
Spel avgörs beroende på vilket lag som skjuter flest skott på mål under matchen.

Antal offsides
Spel avgörs beroende på hur många gånger matchen stoppats på grund av att någon spelare har befunnit sig offside.

Bollinnehav handicap
Spel avgörs beroende på vilket lag som har högsta procent bollinnehav under matchen efter att handicapomräkning har verkställts.

Hemma-/bortalag – Bollinnehav i procent
Spel avgörs beroende på om bollinnehav i procent för det valda laget efter matchen är över eller under den angivna gränsen.

Högst bollinnehav i procent
Spel avgörs beroende på vilket lag som har högst bollinnehav i procent under matchen.

VAR-granskningar på planen
I spelsammanhang räknas VAR-granskningar på planen när domaren stannar matchen och själv granskar incidenten på planen. Alla tysta VAR-granskningar eller några andra typer av VAR-granskningar räknas inte i detta spel.

Eventuella beslut som fattats av Video Assistant Referee (VAR) som strider mot det ursprungliga beslutet som domarna fattade på planen, kommer resultera i att alla insatser som placeras inom tidsramen mellan förekomsten av den ursprungliga händelsen och domarens slutgiltiga beslut att anses som ogiltiga. Alla odds på spel som inte påverkades av den ursprungliga händelsen kommer att gälla.

Spel på målgörare
Om det sker en tvist över vem som gjorde målet kommer resultatet att baseras på den officiella organisationens beslut. I matcher/evenemang där ingen officiell organisation är representerad (t.ex. vänskapsmatcher), kommer resultatet att baseras på förstahandsvisningen eller andra offentliga källor.

Livespel på nästa målgörare
Vi gör vårt bästa för att kunna erbjuda spel på alla spelare i ett lag. Om nästa mål trots detta skulle göras av en spelare som det inte erbjudits spel på, kommer den spelaren ändå att räknas som vinnare. Spel som läggs på spelare som inte deltar i matchen kommer att räknas som ogiltiga. Alla spelare som har varit på spelplanen innan nästa mål görs kommer att räknas som giltiga. Resultatet inkluderar inte några utfall som sker under eventuell förlängning och/eller straffläggning. Spel kommer att ogiltigförklaras om nästa mål är ett självmål.

Första målgörare
Spel avgörs beroende på vilken spelare som gör första målet i matchen. Om den valda spelaren inte börjar på plan och byts in i matchen före att första målgörar-spelet har avgjorts är spel på den spelaren giltiga. Icke listad spelare räknas som vinnare om denne gör första målet i matchen. Om matchens enda mål är ett självmål kommer alternativet Ingen Målgörare att ses som vinnare.

Sista målgörare
Spel avgörs beroende på vilken spelare som gör sista målet i matchen. Alla spelare som deltar i matchen anses vara kvalificerade för att spelas på som sista målgörare. Icke listad spelare räknas som vinnare om denne gör sista målet i matchen. Om matchens enda mål är ett självmål kommer alternativet Ingen Målgörare att ses som vinnare.

Målgörare i matchen
Spel avgörs beroende på om den valda spelaren gör mål i matchen.

Spelare gör minst två mål
Spel avgörs beroende på om den valda spelaren gör minst två (2) mål i matchen.

Spelare gör hattrick
Spel avgörs beroende på om den valda spelaren gör minst tre (3) mål i matchen.

Spelare som tilldelas ett kort
Spelen fastställs utifrån huruvida en utvald spelare får ett kort i matchen.

Spelare får rött kort
Spel avgörs beroende på om den valda spelaren får ett rött kort under matchen.

Spelaren gör mål och spelarens lag vinner
Spel avgörs beroende på om den valda spelaren gör mål i matchen och om spelarens lag vinner.

Spelare gör mål i båda halvlekarna
Spel avgörs beroende på om den valda spelaren gör mål i matchens båda halvlekar. Spelaren måste ta del i båda halvlekar för att spel ska gälla.

Spelare gör mål från utanför straffområdet
Spel avgörs beroende på om den valda spelaren gör mål från utanför straffområdet. Hela bollen måste vara utanför straffområdet då tillslaget sker för att räknas.

Spelare gör mål på nick
Spel avgörs beroende på om den valda spelaren gör mål på nick.

Spelare gör mål på direkt frispark
Spel avgörs beroende på om den valda spelaren gör mål på direkt frispark. Spel avgörs som vunna enbart om frisparksläggaren officiellt räknas som målgörare.

Spelarens skott på mål Över/Under – Spelen kommer avgöras utefter hur många skott på mål som den valda spelaren har gjort under matchen. Ett skott på mål är ett avsiktligt målförsök som antingen går i mål, skulle ha gått i mål om det inte räddades av målvakten, eller som skulle ha gått i mål om det inte stoppades av en försvarare som siste man. Skott som träffar stolpen eller ribban räknas inte som skott på mål, såvida inte samma skott resulterar i ett mål. Skott som blockeras av en spelare som inte är siste man räknas inte som skott på mål.

Spelarens antal skott totalt Över/Under – Spelen kommer avgöras utefter hur många skott på mål som den valda spelaren har gjort under matchen. Ett skott definieras som ett avsiktligt målförsök som:
Ett skott definieras som ett avsiktligt målförsök som:
a) går i mål
b) skulle ha gått i mål men som räddades av målvakten eller stoppades av en spelare i andra laget som är siste man
c) går mot mål men som blockeras av en försvarare, då det finns andra försvarare eller en målvakt bakom den som blockerade
d) skulle ha gått över eller bredvid målet, men som räddades av målvakten eller en utespelare
e) träffar stolpen eller ribban.

Spelarens antal fouls Över/Under - Spelaren måste vara med under matchens start för att spelen ska gälla. Spelen kommer att avgöras utefter hur många fouls som den valda spelaren gjorde under matchen.

Spelarens antal fouls emot sig Över/Under - Spelaren måste vara med under matchens start för att spelen ska gälla. Spelen kommer att avgöras utefter hur många överträdelser som den valda spelaren fick emot sig under matchen.

Spelarens passningsprocent Över/Under - Spelaren måste vara med under matchens start för att spelen ska gälla. Spelen kommer att avgöras utefter den valda spelarens passningsprocent under matchen.

Antal passningsförsök Över/Under - Spelen kommer att avgöras utefter den valda spelarens passningsförsök under matchen. En passning definieras som en avsiktlig passning från en spelare till en annan. Kross-passningar, inkast och kast från målvakten räknas inte som en passning. Insparkar, frisparkar, hörnor, avsparkar och straffsparkar kan spelas som en passning.

Antal lyckade passningar Över/Under - Spelen kommer att avgöras utefter den valda spelarens antal lyckade passningar under matchen. En passning definieras som en avsiktlig passning från en spelare till en annan. Kross-passningar, inkast och kast från målvakten räknas inte som en passning. Insparkar, frisparkar, hörnor, avsparkar och straffsparkar kan spelas som en passning.

Spelarens antal orsakade offsides Över/Under - Spelen kommer att avgöras utefter antal gånger som den valda spelaren orsakar offside under matchen.

Spelarens totala antal tacklingar Över/Under - Spelen kommer att avgöras utefter hur många tacklingar som den valda spelaren gör under matchen. En tackling definieras som en situation då en spelare har kontakt med bollen i en kamp på marken om bollen, där spelaren lyckas ta bollen från bollinnehavaren. Den tacklade spelaren måste tydligt vara bollinnehavare innan tacklingen görs.


Spelare får straff
Spel avgörs beroende på om den valda spelaren attackeras inne i straffområdet och får straff. Straffar på grund av hands räknas inte för detta spel.

Spelare gör det vinnande målet
Spel avgörs beroende på om den valda spelaren gör det matchavgörande målet. Ett mål anses matchavgörande om laget skulle vunnit matchen utan att göra fler mål, exempelvis det vinnande lagets tredje mål i en 5-2-vinst.

Spelaren spelar hela matchen
Spelaren måste vara med från start för att spelet ska räknas som giltigt. Spel avgörs beroende på om den valda spelaren spelar under hela matchen eller inte.

Kommer utvisas till läktaren
Spel avgörs huruvida den angivna tränaren/coachen kommer att utvisas från sidan av planen av matchens domare under spelets gång. Om en tränare/coach börjar matchen på läktaren eller väljer att själv gå från matchområdet till läktaren under matchen kommer detta inte att räknas som utvisning. Om en tränare/coach tillbringar hela matchen på läktaren på grund av sitt eget val kommer spelet att ogiltigförklaras.

Matchens spelare
Spel avgörs som den matchens spelare som tillkännages av officiell styrande organisation (som FIFA för matcher i VM, etc.). Om ingen matchens spelare tillkännages av officiell styrande organisation avgörs spel beroende på vilken spelare som utses till matchens spelare av den ledande TV-kanalen i Storbritannien enligt följande ordning om inget annat anges: i) BBC/ITV ii) Sky iii) BT Sport iv) Euro Sport.
Om det inte sker någon direktsändning är alla spel ogiltiga oberoende av om någon spelare utses av programmets presentatör eller experter. Om fler än en spelare utses till matchens spelare gäller dead heat-regeln.
Icke listad spelare räknas som vinnare om denne utses till matchens spelare. Alla spelare som deltar i matchen anses kvalificerade för utmärkelsen.


Långtidsspel

Vinnar- och andra placeringsspel
Spel avgörs beroende på lagets slutliga placering i turneringen/ligan efter avslutning av det planerade spelschemat undantaget playoffmatcher. Detta inkluderar även turneringar/ligor som är uppdelade mitt i säsongen.
Ett undantag är de sydamerikanska ligorna där playoff avgör placeringar om två lag slutar på samma poäng. I sådana fall avgörs vinnaren av playoff som slutlig vinnare.

Skyttekung
Spel avgörs beroende på vilken spelare som gör flest mål i turneringen/ligan i fråga. I ligaspel räknas inte playoffmatcher. Självmål räknas inte. Dead heat-regeln gäller.

Rak förutsägelse
Spel avgörs beroende på vilket lag som kommer på första plats och vilket lag som kommer på andra plats vid slutet av turneringen/ligan.

Dubbel förutsägelse
Spel avgörs beroende på vilka två lag som placerar sig på första och andra plats oaktat inbördes ordning.

Vinnarens ursprung
Spel avgörs beroende på vilken grupp den slutliga vinnaren har kvalificerat sig från.

Vinnare första gången
Spel avgörs beroende på om vinnaren av turneringen/ligan har vunnit samma turnering/liga förut.

Lag som gör flest mål
Spel avgörs beroende på vilket lag som gör flest mål i turneringen/ligan. Dead heat-regeln gäller.

Lag som gör minst mål
Spel avgörs beroende på vilket lag som gör minst antal mål i turneringen/ligan. Dead heat-regeln gäller.

Lag att släppa in flest mål
Spel avgörs beroende på vilket lag som släpper in flest mål i turneringen/ligan. Dead heat-regeln gäller.

Lag att släppa in minst mål
Spel avgörs beroende på vilket lag som släpper in minst antal mål i turneringen/ligan. Dead heat-regeln gäller.

Lag att få flest gula kort
Spel avgörs beroende på vilket lag som får flest gula kort under turneringen/ligan. Dead heat-regeln gäller.

Lag att få flest röda kort
Spel avgörs beroende på vilket lag som får flest röda kort under turneringen/ligan. Dead heat-regeln gäller.

Grupp med flest mål
Spel avgörs beroende på i vilken grupp det görs flest mål. Dead heat-regeln gäller.

Grupp med minst antal mål
Spel avgörs beroende på i vilken grupp det görs minst antal mål. Dead heat-regeln gäller.

Bästa spelare
Spel avgörs beroende på vilken spelare som utses till turneringens/ligans bästa spelare eller vinner motsvarande pris. Exempelvis används i VM-turneringar "Golden Ball Award" för att avgöra spel.

Bästa unga spelare
Spel avgörs beroende på vilken spelare som utses till turneringens/ligans bästa unga spelare eller vinner motsvarande pris.

Bästa målvakt
Spel avgörs beroende på vilken spelare som utses till turneringens/ligans bästa målvakt eller vinner motsvarande pris. Exempelvis används i VM-turneringar "Golden Glove Award" för att avgöra spel.

Bästa försvarare
Spel avgörs beroende på vilken spelare som utses till turneringens/ligans bästa försvarsspelare eller vinner motsvarande pris.

Bästa mittfältare
Spel avgörs beroende på vilken spelare som utses till turneringens/ligans bästa mittfältsspelare eller vinner motsvarande pris.

Bästa anfallare
Spel avgörs beroende på vilken spelare som utses till turneringens/ligans bästa anfallsspelare eller vinner motsvarande pris.

Turneringens lag
Spel kommer att avgöras beroende på vilken spelare som blir uttagen till turneringens officiella lag oavsett spelarposition. Skulle inget officiellt lag presenteras blir alla spel ogiltigförklarade.

Bästa slutplacering
Spel avgörs beroende på vilka lag av de listade alternativen som har bäst slutplacering vid turneringens/ligans slut. Dead heat-regeln gäller.

Bästa listade målgörare
Spel avgörs beroende på vilken spelare av de listade alternativen som gör flest mål i turneringen/ligan. Dead heat-regeln gäller.

Elimineringsomgång
Spel avgörs beroende på i vilken omgång det valda laget elimineras.

Lagets bästa målgörare
Spel avgörs beroende på vilken spelare som gör flest mål för det valda laget i turneringen/ligan. I ligaspel räknas inte playoffmatcher. Självmål räknas inte. Dead heat-regeln gäller.

Flest assist av spelare i laget
Spel avgörs beroende på vilken spelare som gör flest assist till mål för det valda laget i turneringen/ligan. I ligaspel räknas inte playoffmatcher. Dead heat-regeln gäller.

Lag att gå vidare från gruppspel
Spel avgörs beroende på om det valda laget klarar att kvalificera sig till utslagsomgångarna i turneringen.

Gruppspel – Exakta poäng
Spel avgörs beroende på exakt antal tagna poäng i slutet av gruppspelsfasen i turneringen/ligan.

Gruppspel – Antal poäng
Spel avgörs beroende på om antal tagna poäng av det valda laget i slutet av gruppspelsfasen i turneringen/ligan är över eller under den angivna gränsen.

Gruppspel, lag – Antal gjorda mål
Spel avgörs beroende på om antal mål som gjorts av det valda laget i turneringen/ligan är över eller under den angivna gränsen.

Gruppspel, lag – Antal insläppta mål
Spel avgörs beroende på om antal mål som släppts in av det valda laget i turneringen/ligan är över eller under den angivna gränsen.

Gruppspel, lag – Antal gula kort
Spel avgörs beroende på om antal gula kort som det valda laget får i turneringen/ligan är över eller under den angivna gränsen.

Sista lag att vara obesegrat
Spel avgörs beroende på vilket lag som har flest vunna eller oavgjorda matcher innan de förlorar. Dead heat-regeln gäller.

Bästa målgörare och dennes lag vinner turneringen/ligan
Spel avgörs beroende på vilken av de listade spelarna som blir skyttekung och att dennes lag även vinner turneringen/ligan.

Flest hålla nollor
Spel avgörs beroende på vilket lag som har flest matcher med hållen nolla i turneringen/ligan. Dead heat-regeln gäller.

Flest assist
Spel avgörs beroende på vilken spelare som sammanlagt gör flest assist i turneringen/ligan. Dead heat-regeln gäller.

Lag att göra 7 mål först
Spel avgörs beroende på vilket lag som gör först gör 7 mål i turneringen/ligan. Självmål räknas inte. Det lag som gör 7 mål på minst antal spelade minuter anses som vinnare av spelet.

Ligavinnare handicap
Spel avgörs beroende på vilket lag som vinner turneringen/ligan efter att handicapomräkning har verkställts.

Leder ligan 25 december/31 december
Spel avgörs beroende på vilket lag som leder ligan efter 25 december/31 december.


Fotbollsspecialer

Spel för europeisk sommar-/vintertransfer
Spel avgörs beroende på vilket lag den valda spelaren är registrerad för när transferfönstret stängs. Låneavtal räknas om inget annat anges. Om spelaren inte går till någon annan klubb kommer alla spel på spelarens befintliga lag att avgöras som vinnare. Om en spelare skriver på för en klubb som inte är listad står all spel kvar. Förkontrakt eller andra liknande överenskommelser räknas inte för detta spel. Spel som placeras efter offentligt tillkännagivande kommer att ogiltigförklaras.

Nästa permanenta tränare
Spel avgörs enligt vilken nästa permanenta tränare som officiellt tillkännages av klubben. Tillfälliga tränare och liknande räknas inte om de inte fullbordar minst 10 tävlingsmatcher som ledare, då de i så fall kommer att betraktas som den permanenta tränaren. I händelse av tveksamheter gällande val av tränare kan betsafe.com efter eget rimligt godtycke avgöra spelet baserat på den information som är tillgänglig vid tidpunkten. Om en tränare som inte är listad utnämns så gäller alla spel. Spel som görs efter det offentliga tillkännagivandet kommer att ogiltigförklaras.

Antal vunna mästerskap
Om inget annat anges kommer Vadslagningar att avgöras enligt det specifika lagets resultat i följande tävlingar: den inhemska ligan, deras motsvarighet till FA-cupen och Engelska Ligacupen samt Champions League eller Europa League. Inga andra mästerskap räknas.

Managerns nästa klubb
Spel avgörs beroende på vilken nästa klubb som den valda managern representerar. Spel som placeras efter offentligt tillkännagivande kommer att ogiltigförklaras.

Nästa manager att sluta sitt jobb (får sparken)
Spel avgörs beroende på vilken manager som slutar sin befattning före den sista omgången i turneringen/ligan inklusive playoff. Detta inkluderar både managers som får sparken och de som slutar efter eget beslut. Spel som placeras efter offentligt tillkännagivande kommer att ogiltigförklaras.

Laguttagning
Spel avgörs beroende på om en viss spelare blir uttagen i truppen inför en turnering. Spel som placeras efter offentligt tillkännagivande kommer att ogiltigförklaras.

Dagsspecialer
Alla spel under dagsspecialer avgörs beroende på det sammanlagda resultatet eller tillståndet för spelet dagen i fråga. Enbart den tidzon där turneringen/ligan spelas räknas. Om några matcher för lagen som spelar under dagen skjuts upp eller avbryts kommer alla spel att ogiltigförklaras.

Fantasy-matcher
I fantasy-matcher spelar två lag virtuellt. Vinnare är det lag som gör flest mål i sin aktuella match mot en riktig motståndare. Enbart målen räknas, vinst eller förlust är inte relevant.


16.26 Formel 1
Säsongsmarknader

Förarmästerskap
Förutsäg vem som kommer att vinna förarmästerskapet.
Spelen fastställs med hjälp av de officiella resultaten omedelbart efter mästerskapets sista lopp och kommer inte att påverkas av eventuella ändringar som sker i efterhand.

Konstruktörsmästerskap
Förutsäg vem som kommer att vinna konstruktörsmästerskapet.
Spelen fastställs med hjälp av de officiella resultaten omedelbart efter mästerskapets sista lopp och kommer inte att påverkas av eventuella ändringar som sker i efterhand.

Hur många grand prix-lopp kommer en viss förare att vinna under mästerskapet
Förutsäg hur många Grand Prix-lopp som en viss spelare kommer att vinna under mästerskapet.
Spelen fastställs med hjälp av de officiella resultaten omedelbart efter mästerskapets sista lopp och kommer inte att påverkas av eventuella ändringar som sker i efterhand.

Bäst i mästerskapet (Förare mot Förare)
Förutsäg vilken av två förare som kommer att nå den bästa placeringen i förarmästerskapet.
Spelen fastställs med hjälp av de officiella resultaten omedelbart efter mästerskapets sista lopp och kommer inte att påverkas av eventuella ändringar som sker i efterhand.

Namngiven förare tar flest pole positions under säsongen
Välj ut den förare från listan som kommer att ta flest pole positions under säsongen.
Spelen fastställs utifrån den officiella klassificeringen för vardera Grand Prix.

Namngiven förare tar flest grand prix-vinster under säsongen
Välj ut den förare från listan som kommer att ta flest Grand Prix-vinster under säsongen.
Spelen fastställs med hjälp av de officiella resultaten omedelbart efter säsongens sista Grand Prix.
I händelse av ett oavgjort resultat kommer alla spel att ogiltigförklaras.

Enskilda Grand Prix-Marknader


Vinnare i loppet
Förutsäg vem som kommer att vinna loppet.
Den signal som startar formationsvarvet räknas som starten på ett Grand Prix-lopp. Det resultat som är aktuellt under prispallsceremonin räknas som det slutgiltiga resultatet och fastställandet av lagda spel kommer inte att påverkas av eventuella ändringar som sker i efterhand.

Pallplacering
Förutsäg en förare som når en pallplacering.
Den signal som startar formationsvarvet räknas som starten på ett Grand Prix-lopp. Det resultat som är aktuellt under prispallsceremonin räknas som det slutgiltiga resultatet och fastställandet av lagda spel kommer inte att påverkas av eventuella ändringar som sker i efterhand.

Poängplacering
Förutsäg en förare som når en poängplacering.
Den signal som startar formationsvarvet räknas som starten på ett Grand Prix-lopp. Det resultat som är aktuellt under prispallsceremonin räknas som det slutgiltiga resultatet och fastställandet av lagda spel kommer inte att påverkas av eventuella ändringar som sker i efterhand.

Resultat i loppet (Förare mot Förare)
Förutsäg vilken av två utvalda förare som kommer att uppnå den bästa slutpositionen.
Om ingen av de två förarna fullföljer loppet kommer antalet varv som fullföljts i sin helhet att avgöra hur spelet fastställs, men om båda förare har fullföljt samma antal varv kommer alla spel att ogiltigförklaras
Båda förare måste komma till start i loppet för att spelet ska gälla.

Först att avbryta loppet
Förutsäg vilken förare som kommer att bli först med att avbryta efter loppets start.
Den signal som startar formationsvarvet räknas som starten på ett Grand Prix-lopp.
Om ytterligare förare avbryter loppet under samma varv som den första föraren gäller reglerna för "dead heat".

Totalt antal klassificerade förare
I enlighet med regel 45.2 i FIA Formula One Sporting Regulations, kommer förare som har fullbordat 90 % eller mer av antalet varv som gjorts av vinnaren (avrundat till närmaste helt antal varv) att betraktas som klassificerade för det loppet. De som inte har nått 90 % kommer därmed att anses vara icke klassificerade.

Antal förare som fullföljer
Förutsäg om antalet förare som fullföljer loppet kommer att vara högre eller lägre än ett angivet nummer.
Den signal som startar formationsvarvet räknas som starten på ett Grand Prix-lopp. Det resultat som är aktuellt under prispallsceremonin räknas som det slutgiltiga resultatet och fastställandet av lagda spel kommer inte att påverkas av eventuella ändringar som sker i efterhand.

Resultat i loppet (Konstruktör mot Konstruktör)
Förutsäg vilket av två lag som kommer att ha en förare som når en bättre slutplacering än alla medlemmar i motståndarlaget.
Den signal som startar formationsvarvet räknas som starten på ett Grand Prix-lopp. Rådande resultat under prispallsceremonin räknas som det slutgiltiga resultatet och fastställandet av lagda spel kommer inte att påverkas av eventuella ändringar som sker i efterhand.

Första konstruktör att avbryta loppet
Förutsäg vilket lag som kommer att ha en förare som avbryter loppet tidigare än någon medlem i motståndarlagen.
Den signal som startar formationsvarvet räknas som starten på ett Grand Prix-lopp. Det resultat som är aktuellt under prispallsceremonin räknas som det slutgiltiga resultatet och fastställandet av lagda spel kommer inte att påverkas av eventuella ändringar som sker i efterhand.
Om ytterligare förare avbryter loppet under samma varv som den första föraren gäller reglerna för "dead heat".

Vinnande konstruktör i loppet
Förutsäg vilket lag som loppets vinnare kommer att tillhöra.
Den signal som startar formationsvarvet räknas som starten på ett Grand Prix-lopp. Det resultat som är aktuellt under prispallsceremonin räknas som det slutgiltiga resultatet och fastställandet av lagda spel kommer inte att påverkas av eventuella ändringar som sker i efterhand.

Loppvinnarens nationalitet
Förutsäg av vilken nationalitet loppets vinnare kommer att vara.
Den signal som startar formationsvarvet räknas som starten på ett Grand Prix-lopp. Det resultat som är aktuellt under prispallsceremonin räknas som det slutgiltiga resultatet och fastställandet av lagda spel kommer inte att påverkas av eventuella ändringar som sker i efterhand.

Vinstmarginal
Förutsäg om vinstmarginalen mellan loppets vinnare och resten av fältet kommer att vara större eller mindre än en angiven tid.
Den signal som startar formationsvarvet räknas som starten på ett Grand Prix-lopp. Det resultat som är aktuellt under prispallsceremonin räknas som det slutgiltiga resultatet och fastställandet av lagda spel kommer inte att påverkas av eventuella ändringar som sker i efterhand.

Säkerhetsbil
Förutsäg om säkerhetsbilen kommer att dyka upp under loppet eller inte.
Om det är en säkerhetsbil som startar GP-tävlingen (på grund av rådande väderomständigheter, till exempel) istället för att loppet startas med startlampor, så kommer denna period inte att räknas som ett ingripande av säkerhetsbilen i spelavseende. Samma sak gäller om säkerhetsbilen används vid omstart efter röd flagg. En virtuell säkerhetsbil räknas INTE som en normal säkerhetsbil i spelavseende.

Avbryter under första varvet
Förutsäg hur många förare som inte kommer att fullfölja det första varvet.
Den signal som startar formationsvarvet räknas som starten på ett Grand Prix-lopp.
Endast de förare som verkligen kommer till start i loppet (även från depån) kommer att räknas. Förare som inte kommer till start förutsätts klassas som ”DNS” (”Did Not Start”) i de officiella resultaten från loppet.

Sluta bland de 6 bästa
Förutsäg en förare som kommer att sluta på en av de sex bästa placeringarna i loppet.
Den signal som startar formationsvarvet räknas som starten på ett Grand Prix-lopp. Det resultat som är aktuellt under prispallsceremonin räknas som det slutgiltiga resultatet och fastställandet av lagda spel kommer inte att påverkas av eventuella ändringar som sker i efterhand.

Utvald förare är snabbast i kvalet, gör snabbast varvet i loppet och vinner loppet
Förutsäg om en utvald förare kommer att vara snabbast i kvalet, göra det snabbaste varvet i loppet och vinna loppet.
Alla tre förutsägelser måste vara rätt för att man ska kunna vinna på spelet.
Det resultat som är aktuellt under prispallsceremonin resultat under prispallsceremonin räknas som det slutgiltiga resultatet och fastställandet av lagda spel kommer inte att påverkas av eventuella ändringar som sker i efterhand.

Utvald förares slutplacering
Förutsäg vilken placering en utvald förare kommer att sluta på i en angiven Grand Prix-tävling.
Spelen fastställs utifrån slutställningen så som den ser ut under prispallsceremonin och kommer inte att påverkas av eventuella ändringar som sker i efterhand.
Den signal som startar formationsvarvet räknas som starten på ett Grand Prix-lopp. Det resultat som är aktuellt under prispallsceremonin räknas som det slutgiltiga resultatet och fastställandet av lagda spel kommer inte att påverkas av eventuella ändringar som sker i efterhand.

Snabbaste varvet i loppet
Förutsäg vilken förare som kommer att göra det snabbast varvet i loppet.
Spelen fastställs utifrån den officiella klassificeringen.

Tvåvägskombo
Förutsäg två förare som kommer att sluta på första och andra plats, oberoende av ordning. Endast en insats krävs.
Den signal som startar formationsvarvet räknas som starten på ett Grand Prix-lopp. Det resultat som är aktuellt under prispallsceremonin räknas som det slutgiltiga resultatet och fastställandet av lagda spel kommer inte att påverkas av eventuella ändringar som sker i efterhand.

Bästa kvaltid och vinner loppet
Förutsäg att en förare kommer att vara snabbast i det sista kvalpasset och sedan vinna loppet.
Den förare som är snabbast i kvalet är den förare som gör den bästa tiden i det sista kvalpasset. Ändringar som sker i efterhand och som påverkar startordningen räknas inte.
Den signal som startar formationsvarvet räknas som starten på ett Grand Prix-lopp. Det resultat som är aktuellt under prispallsceremonin räknas som det slutgiltiga resultatet och fastställandet av lagda spel kommer inte att påverkas av eventuella ändringar som sker i efterhand.
Båda förutsägelser måste vara rätt för att man ska kunna vinna på spelet.

Ledare efter första varvet
Förutsäg vilken förare som kommer att leda efter första varvet.
Om den planerade banans rutt förändras innan loppet startar kommer spelen som lagts på denna marknad fortfarande att gälla.
Om en förare eller ett lag diskvalificeras eller avbryter under det första varvet kommer spelen som lagts på denna marknad fortfarande att gälla.
Om den utvalda föraren överhuvudtaget inte tar del i det första varvet kommer alla spel som lagts på den föraren på denna marknad att ogiltigförklaras.
Om loppet startas av en säkerhetsbil kommer alla spel som lagts på denna marknad att ogiltigförklaras.
Fastställda spel kommer inta att justeras i den händelse att styrande organ skulle göra ändringar eller fatta nya beslut efter evenemanget.

Kvalmarknader


Pole position
Förutsäg vilken förare som kommer att göra den bästa tiden i det sista kvalpasset.
Ändringar som sker i efterhand och som påverkar startordningen räknas inte.

Bäst i kvalet (Förare mot Förare)
Förutsäg vilken av två utvalda förare som kommer att göra den bästa tiden i det sista kvalpasset.
Ändringar som sker i efterhand och som påverkar startordningen räknas inte.
Båda förare måste komma till start i kvalpasset för att spel ska gälla.

Vinnande konstruktör i kvalet
Förutsäg vilket lag den snabbaste föraren i det sista kvalpasset kommer att tillhöra.
Ändringar som sker i efterhand och som påverkar startordningen räknas inte.

Vinnande förare i ett utvalt fritt träningspass
Förutsäg vilken förare som kommer att vara snabbast under träningspasset.
Spelen fastställs med hjälp av de officiella tidsuppgifterna omedelbart efter att passet avslutats.
Spel som läggs på förare som inte deltar kommer att ogiltigförklaras.

Vinstmarginal
Förutsäg om vinstmarginalen i kvalet mellan föraren som tar hem pole position och resten av fältet kommer att vara större eller mindre än en angiven tid.


16.27 Futsal
Alla spel gäller för ordinarie tid om inget annat anges. "Ordinarie tid" definieras enligt de officiella reglerna publicerade av respektive styrande organisation. Om en match startar före utsatt tid kommer alla spel som läggs efter den faktiska matchstarten att ogiltigförklaras.

Inga justeringar av avgöranden görs på grund av ändringar eller beslut av styrande organisation efter evenemanget eller turneringen.

Matchspel

Matchresultat
Spel kommer att avgöras beroende på vilket lag som vinner matchen, dvs Hemmalag, Oavgjort eller Bortalag.

Antal mål
Spel avgörs beroende på om antal mål som gjorts i matchen är över eller under den angivna gränsen.

Handikapp
Spel avgörs beroende på vilket lag som vinner matchen efter att handicapomräkning har verkställts.

Långtidsspel

Segrare och andra spel på Tävlingspositioner
Spel avgörs beroende på lagets slutliga placering i turneringen/ligan efter avslutning av det planerade spelschemat undantaget playoff.matcher.

Flest gjorda mål
Spel avgörs beroende på vilken spelare som gör flest mål i turneringen/ligan i fråga. I ligaspel räknas inte playoff-matcher. Självmål räknas inte. Dead heat-regeln gäller.


16.28 Golf
Spel fastställs enligt de officiella turnerings- och matchresultaten. För "head to head" i rondspel krävs det att båda deltagarna spelar minst en boll var i den aktuella rundan för att spelen ska stå. För "head to head" i turneringar krävs det att båda deltagarna spelar minst en boll var i turneringen för att spelen ska stå. Skulle ingen av golfarna klara att genomföra alla rundor så vinner golfaren med den högre slutplaceringen.

Förkortas tävlingen på grund av till exempel ogynnsamt väder, fastställs spel så länge det finns ett officiellt turneringsresultat (enligt turneringsreglerna gäller t.ex. minst 54 spelade hål i en PGA-turnering) oavsett antalet spelade rundor.

Accepterade spel efter utgången av en dags spel är ogiltiga om inget vidare spel påverkar turneringsresultatet (förutom playoff).

Spelare som slutar i topp 5/topp 10/topp 20
I turneringar där spel på ovanstående ”Placeringar” erbjuds kommer ”Dead heat-regeln” att tillämpas.

Klara cutten
För att spel ska stå måste aktuell spelare spela 36 hål.

”Rundor” med treboll
För ”Rundor” med treboll krävs det att 3 deltagare spelar minst en boll i den specifika ”Rundan” för att satsningen ska gälla. Om 1 eller fler spelare inte spelar minst en boll kommer alla satsningar anses ogiltiga. Om 2 eller fler deltagare får samma poäng kommer ”Dead heat-regeln” att tillämpas.


16.29 Gymnastik
Vinnaren bestäms av Internationella olympiska kommitténs (IOK) eller annat auktoritärt organs officiella resultatlista vid tiden för medaljutdelningen. Diskvalificeringar i efterhand påvekar inte några spel.


16.30 Handboll
Alla spel gäller för normal matchtid om inget annat anges. Om de planerade 60 minuterna inte spelas kommer alla spel på matchen att bli ogiltiga och oddsen sätts till 1,00 undantaget spel där resultatet redan bestämts.

Om matchen senareläggs eller avbryts blir alla spel ogiltiga om den inte spelas färdigt inom 12 timmar från ursprunglig starttid.

Spelarspecialer
För alla spel på spelare måste alla spelare delta i matchen för att spel ska gälla, annars är spel ogiltiga och oddsen sätts till 1,00. Ingen återbetalning för spelare på bästa målskytt-marknad.


16.31 Ishockey
Det får maximalt vara 5 minuter kvar av schemalagd speltid för att spel ska vara giltiga, om inte den specifika marknaden redan är avgjord.

Alla spel gäller för normal matchtid om inget annat anges.

Om det anges att en marknad inkluderar övertid och straffläggning, men övertiden eller straffläggningen uteblir och matchen slutar oavgjort, kommer alla spel att fastställas i enlighet med slutresultatet efter ordinarie matchtid.

Om en match avgörs genom straffläggning läggs ett mål till det vinnande lagets målantal och matchens totala antal mål för att bestämma spelresultat. Regeln gäller enbart för marknader som inkluderar övertid.

Vinnare av NHL Western eller Eastern Conference - Laget som går till Stanley Cup-final anses vara vinnare.

Spelarspecialer
För alla spelar matcher eller -handikapp måste alla spelare delta i matchen för att spel ska gälla. Alla poäng/mål/assist/skott (eller annan förd statistik) som görs under normal matchtid och på övertid räknas, men poäng vid avgörande straffläggning räknas inte.

Målvaktsspecialer
Måste starta matchen. Inkluderar övertid, straffläggning räknas inte.

Grand Salami: Alla matcher måste spelas för att spel ska gälla. Om en match/matcher skjuts upp, blir placerade spel ogiltiga såvida inte matchen spelas färdigt inom 12 timmar från den ursprungliga startiden. Om totala mål för Över/under-marknad spelas och redan är över utan uppskjuten match kommer placerade spel att gälla.

Fantasimatcher
Se fotbollsreglerna.


16.32 Indy Car
Vinnare i serien:
Förutsäg vem som kommer att vinna serien.
Spelen fastställs med hjälp av de officiella resultaten omedelbart efter säsongens sista tävling och kommer inte att påverkas av eventuella ändringar som sker i efterhand.

Vinnare i ett enskilt race:
Förutsäg vem som kommer att vinna racet.
Den signal som startar formationsvarvet räknas som starten på ett race.
Rådande resultat under prispallsceremonin räknas som det slutgiltiga resultatet och fastställandet av lagda spel kommer inte att påverkas av eventuella ändringar som sker i efterhand.


16.33 Judo
Vinnaren bestäms av internationella olympiska kommitténs (IOK) eller ett annat auktoritärt organs officiella resultatlista vid tiden för medaljutdelningen. Diskvalificeringar i efterhand påvekar inte några spel.


16.34 Lacrosse
Vinnaren bestäms av den officiella resultatlistan.


16.35 Mixed Martial Arts
Resultat bestäms enligt officiella resultat som meddelas vid ringside. Resultat kan revideras eller ändras efter första tillkännagivande av en ringfunktionär. Spel är inte officiella förrän resultat bekräftats av en domarfunktionär på plats.

Alla ändringar av ringsideresultat av sanktionerande organisation som ändrar resultat av någon match baserat på överklagan, domstol, resultat från drogtest eller något annat övervägs inte och resultat står som tillkännagivet från ringside.

Spel på boxare som vinner på "KO/TKO" (knockout/teknisk knockout) anses vinnare enbart vid KO, TKO eller stopp från ringhörna.

Ett spel på en fighter "Inside Distance" vinner om den valda fightern vinner på KO, TKO, DQ, uppgivet eller någon annan form av matchstopp.

Halva ronden av en 5-minutersrond är exakt vid 2 minuter och 30 sekunder. Således är 3,5 ronder 2 minuter och 30 sekunder in i den fjärde ronden.

Vid spel på ett specifikt antal ronder och någon fighter inte ställer upp då klockan går för rondstart och om matchen har gått exakt så länge som anges under totalt är under vinnande resultat eftersom denna rond officiellt inte startas.

Vid oavgjort återbetalas insatser på fighters med undantag av spel med alternativet oavgjort. Alla andra spel gäller enligt sina specifika lydelse.

En enhetligt beslut anses vara när alla tre domarna har samma fighter som vinnare.

Ett icke enhetligt beslut anse vara när två av tre domare anser en fighter vara vinnare och en av domarna har den andra fightern som vinnare.

Ett majoritetsbeslut anse vara när två av tre domare anser en fighter vara vinnare och en av domarna har matchen oavgjord.

För alla matcher som bedöms som "no contest" eller "no decision" återbetalas insatserna.

Spel på hur länge fighten pågår är detsamma som: Kommer ronden äga rum? Exempel: Fighten pågår till och med rond 2: Alternativet Ja vinner om minst en sekund av den 2:a ronden äger rum

16.36 Motorcykel
Vinnare i mästerskapet
Förutsäg vem som kommer att vinna mästerskapet.
Spelen fastställs med hjälp av de officiella resultaten omedelbart efter mästerskapets sista lopp och kommer inte att påverkas av eventuella ändringar som sker i efterhand.

Inställda/uppskjutna tävlingar
Om en tävling ställs in eller skjuts upp och inget officiellt resultat publiceras kommer alla spel att ogiltigförklaras.

SPEl på ett enskilt race
Förutsäg vem som kommer att vinna racet.
Den signal som startar uppvärmningsvarvet räknas som starten på ett race.
I händelse av en diskvalificering kommer det resultat som är aktuellt under prispallsceremonin att räknas som det slutgiltiga resultatet som avgör hur spelen fastställs.

Pallplacering
Förutsäg att en förare kommer att sluta på en pallplacering.
I händelse av en diskvalificering kommer det resultat som är aktuellt under prispallsceremonin att räknas som det slutgiltiga resultatet som avgör hur spelen fastställs.

Pole position
Förutsäg vilken förare som kommer att kvala in på pole position.
Spelen fastställs utifrån de placeringar som uppnås under det sista kvalpasset. Ändringar som sker i efterhand och som påverkar startordningen räknas inte.

Förare mot förare i ett enskilt race
Förutsäg vilken av två utvalda förare som kommer att uppnå den bästa slutpositionen.
Båda förare måste komma till start för att spelen ska gälla.
Om en av förarna inte slutför racet kommer den andra föraren att räknas som vinnare.
Om ingen av förarna fullföljer racet kommer den förare som fullföljer flest hela varv att räknas som vinnare. Om båda förare fullföljer samma antal hela varv men ingen av dem slutför racet kommer alla spel att ogiltigförklaras.

Spel på grupp
Förutsäg vilken förare i gruppen som kommer att uppnå den bästa slutplaceringen.
Om en eller flera av förarna inte fullföljer racet kommer den förare som fullföljer flest hela varv att räknas som vinnare.
Om det är någon av förarna i gruppen som inte kommer till start kommer alla spel att ogiltigförklaras.


16.37 Motorsport
Allmänna Regler

Alla spel på kvaltävlingar fastställs utifrån de officiella kvaltiderna.

Head-to-head-spel (förare mot förare):
Förutsäg vilken av två förare som kommer att uppnå den bästa slutplaceringen.
Kval: Om minst en av de två förarna antingen inte kommer till start i sitt pass eller inte slutför sitt individuella pass med officiella tidsuppgifter kommer alla spel att ogiltigförklaras.

Tävling: Om minst en av de två förarna inte dyker upp vid starten kommer alla spel att ogiltigförklaras. Om en eller båda förare inte klassificeras kommer den förare som slutfört flest varv att räknas som vinnare. Om ingen av de två förarna klassificeras och de har slutfört samma antal hela varv kommer alla spel att ogiltigförklaras.


16.38 Nordisk kombination
Vinnare: Om en deltagare av någon anledning inte startar ett vintersportevenemang, går insatsen förlorad även om evenemanget äger rum. Ingen återbetalning för icke startande.

H2H: I matchspel måste båda deltagarna starta evenemanget för att spelet ska vara giltigt. I Nordisk kombination måste båda deltagarna starta i den första delen av tävlingen för att spelet ska gälla. Om en deltagare inte startar andra delen av tävlingen kommer spelet fortfarande anses giltigt. Om båda deltagarna inte startar den andra sektionen av tävlingen, kommer resultatet från den första delen av tävlingen avgöra utgången.

Vinnarspel i inställda tävlingar: Alla spel kommer att ogiltigförklaras om ett event ställs in om inte det officiella organet (FIS, IBU, eller något annat officiellt organ) bekräftar resultatet som ett "officiellt resultat" vid den tidpunkt då eventet ställdes in och om det inte återupptas inom de närmaste 12 timmar vid samma plats.

Vinnarspel vid uppskjutna/ändrade tävlingar: Alla spel kommer att stå om tävlingen skjuts upp och återupptas på samma plats inom de närmaste två kalenderdagarna. Om en tävling flyttas till en annan plats kommer alla spel att anses ogiltiga.
Lagtävling och stafett: Lagtävlingar och stafett räknas bara som en enda medalj.

Behöver resultaten från en PCR-omgång (Provisional Competition Round) användas kommer alla spel bli annullerade.

16.39 Orientering
Vinnaren bestäms från listan av officiella resultat som tillhandahålls av internationella orienteringsförbundet (IOF) eller något annat officiellt organ som anses ha auktoritet.

H2H: I matchspel måste båda deltagarna starta evenemanget för att spelet ska vara giltigt. Alla spel avgörs enligt det officiella förbundet (IOF eller något annat officiellt organ som anses ha auktoritet.)


16.40 Pesäpallo
Resultat för trevägs- och totala runs räknas efter två perioder (vardera med fyra innings). Om inget annat anges inkluderar inte spel extra inning eller poängtävlan. Om match avbryts och inte spelas färdigt inom 12 timmar kommer alla icke avgjorda spel att bli ogiltiga. Alla spel avgörs enligt resultat från finska Superpesis Pesäpalloliitto.


16.41 Femkamp
Vinnaren bestäms av Internationella olympiska kommitténs (IOK) eller ett annat auktoritärt organs officiella resultatlista vid tiden för medaljutdelningen. Diskvalificeringar i efterhand påvekar inte några spel.


16.42 Biljard
Vinnaren bestäms av den officiella resultatlistan.


16.43 Rally
Vinnare i mästerskapet:
Förutsäg vilken förare som kommer att vinna mästerskapet.
Spelen fastställs med hjälp av de officiella resultaten omedelbart efter säsongens sista tävling och kommer inte att påverkas av eventuella ändringar som sker i efterhand.

Vinnare i en enskild tävling:
Förutsäg vem som kommer att vinna loppet.
Spelen fastställs utifrån de spelare som slutar tävlingen på pallplats, och slutställningen så som den ser ut under prispallsceremonin räknas som resultatet. Ändringar som sker i efterhand kommer inte att påverka fastställandet av spelen.

Bäst i mästerskapet (Förare mot Förare)
Förutsäg vilken av två förare som kommer att nå den bästa placeringen i förarmästerskapet.
Spelen fastställs med hjälp av de officiella resultaten omedelbart efter mästerskapets sista lopp och kommer inte att påverkas av eventuella ändringar som sker i efterhand.


16.44 Rodd
Vinnaren bestäms av Internationella olympiska kommitténs (IOK) eller annat ett auktoritärt organs officiella resultatlista vid tiden för medaljutdelningen. Diskvalificeringar i efterhand påverkar inte spel.

H2H-spel kräver att båda tävlandena startar, annars är spelet ogiltigt.


16.45 Rugby Union
Om inget annat anges avgörs samtliga spel efter 80 minuters speltid inklusive eventuell stopptid.
För rugby 7s avgörs spel vid slut på normal tid.

Om en match avbryts kan spel ogiltigförklaras såvida inte resultatet av ett spel redan är avgjort eller ett officiellt
resultat har meddelats av den styrande organisationen.

Om platsen ändras från den tidigare tillkännagivna kommer alla spel på matchen i fråga att ogiltigförklaras.

I händelse av ändring av motståndare i den planerade matchen kommer alla spel på matchen i fråga att ogiltigförklaras.

Om en match skjuts upp kommer spel att gälla i 48 timmar från ursprunglig kickoff-tid så länge
som matchen spelas på den ursprungligen tillkännagivna platsen. Om matchen inte spelas under denna tidsperiod kommer spel att ogiltigförklaras.

Vinnarspel

Om inget annat anges avses spel på vilket lag som vinner tävlingen, inklusive eventuella playoff.
För bästa try-scorer och bästa poänggörare ges ingen återbetalning för icke startande och dead heat-regeln gäller.

Matchspel

Matchresultat (1X2)
Resultatet efter 80 minuter (inklusive stopptid) gäller. Förlängning inkluderas inte.

Pengarna tillbaka vid oavgjort (12)
Om en match slutar oavgjort blir kommer spel att ogiltigförklaras. Förlängning inkluderas inte.

Handicap-spel (att lägga till) (2-vägs och 3-vägs)
Laget som vinner efter tilldelat handicap har applicerats.
Förlängning inkluderas inte.

Vinstmarginal
Antal poäng som det valda laget vinner med.
Vinstmarginalspel gäller från scratch, inga handicap appliceras.
Förlängning inkluderas inte.

Totalt antal poäng - Udda/Jämnt
Förlängning inkluderas inte. Noll räknas som "jämnt" för att avgöra spel.

Halvlek med flest poäng
Vilken halvlek det görs flest poäng.
Totalpoängen för andra halvlek inkluderar inte förlängning om sådan spelas. Ogiltig om lika i båda halvlekar.

Första/sista tryscorer
Spelare gör poäng på första/sista try i matchen.
Om den valda spelaren finns med bland de 15 som startar gäller spel för den spelaren. Om spelaren inte finns med bland de 15 som startar blir spel ogiltiga.
Penalty tries räknas inte.

Anytime tryscorer
Spelare som gör poäng på try i matchen
Om den valda spelaren finns med bland de 15 som startar gäller spel för den spelaren. Om spelaren inte finns med bland de 15 som startar blir spel ogiltiga.
Penalty tries räknas inte.

Totalt antal poäng
Totalpoäng för matchen blir över eller under den angivna totalsumman.
Enbart 80 minuters speltid. Förlängning inkluderas inte.

Totalt antal tries
Totalpoäng för tries i matchen blir över eller under den angivna totalsumman.
Enbart 80 minuters speltid. Förlängning inkluderas inte.

Flest tries
Vilket lag gör poäng på flest tries under matchen exklusive förlängning. Penalty tries räknas.

Lag som gör poäng på första/nästa try
Vilket lag gör poäng på första/nästa try. Penalty tries räknas.

Först/nästa try konverterad
Spel på om första/nästa try kommer att konverteras eller inte. Spel ogiltiga om det inte görs någon try.

Halvtid-Full tid
Det lag som vinner vid halvtid och det lag som vinner matchen.
Förlängning räknas inte i cupturneringar.

Halvtidsresultat
Vilket resultat som gäller vid halvtid. Halvleken måste slutföras för att spel ska vara giltiga.

Första halvleken handicap
Laget som vinner första halvleken efter tilldelat handicap har applicerats. Halvleken måste slutföras för att spel ska vara giltiga.

Första halvleken totalt antal poäng
Totalpoäng för halvleken blir över eller under den angivna totalsumman. Halvleken måste slutföras för att spel ska vara giltiga.

Vinnare andra halvlek
Spel på vilket lag som vinner andra halvlek. Förlängning inkluderas inte.

Hemmalaget gör poäng på try
Spel på om hemmalaget gör poäng på try eller inte. Penalty tries räknas. Förlängning inkluderas inte.

Bortalaget gör poäng på try
Spel på om bortalaget gör poäng på try eller inte. Penalty tries räknas. Förlängning inkluderas inte.

Båda lagen gör poäng på try
Spel på om båda lagen gör poäng på try eller inte. Penalty tries räknas. Förlängning inkluderas inte.

Hemmalaget gör poäng på fler än 2 tries
Spel på om hemmalaget gör poäng på 2 tries eller fler. Penalty tries räknas. Förlängning inkluderas inte.

Bortalaget gör poäng på fler än 2 tries
Spel på om bortalaget gör poäng på 2 tries eller fler. Penalty tries räknas. Förlängning inkluderas inte.

Hemmalaget gör poäng på fler än 3 tries
Spel på om hemmalaget gör poäng på 3 tries eller fler. Penalty tries räknas. Förlängning inkluderas inte.

Bortalaget gör poäng på fler än 3 tries
Spel på om bortalaget gör poäng på 3 tries eller fler. Penalty tries räknas. Förlängning inkluderas inte.

Första poänggivande play
Det lag som gör matchens första poäng och på vilket sätt de gör poäng. Penalty tries räknas som tries.

Första lag att göra poäng
Laget som gör första poäng i matchen.

Lag att sist göra poäng
Laget som gör sista poäng i matchen.

Race till 10 poäng
Det lag som först gör 10 poäng.
Spel ogiltigförklaras om ingetdera laget når tio poäng.

Totalt antal poäng för hemmalaget
Totalt antal poäng som hemmalaget gör under matchens gång.
Enbart 80 minuters speltid. Förlängning inkluderas inte.

Totalt antal poäng för bortalaget
Totalt antal poäng som bortalaget gör under matchens gång.
Enbart 80 minuters speltid. Förlängning inkluderas inte.

Lag som vinner båda halvlekarna
Båda halvlekarna måste slutföras för att spel ska vara giltiga.

Blir det något rött kort/drop goal?
Enbart ordinarie tid. Drop goal måste lyckas.

Att kvalificera sig
Vinnaren är det lag som går till nästa skede i tävlingen efter att alla potentiella spelperioder i matchen har slutförts.

16.46 Rugby League
Vinnaren bestäms enligt den officiella resultatlistan. Resultat inkluderar övertid. Om matchen avbryts innan fulltid kommer lagt spel att ogiltigförklaras.


16.47 Segling
Vinnaren fastställs utifrån den officiella resultatlistan. Dead heat-regeln gäller.

H2H-spel kräver att båda tävlandena startar för att spelen ska gälla.


16.48 Skytte
Vinnaren bestäms av Internationella olympiska kommitténs (IOK) eller ett annat auktoritärt organs officiella resultatlista vid tiden för medaljutdelningen. Diskvalificeringar i efterhand påverkar inte spel.

H2H-spel kräver att båda tävlandena startar annars är spelet ogiltigt.


16.49 Backhoppning
Långtidsspel/Vinnarspel: Om någon deltagare av någon anledning inte startar i ett vintersportevent är spelet förlorat även om eventet slutförs. Inga återbetalningar för icke startande.

Head to head: För matchspel måste båda deltagarna starta i tävlingen för att spel ska gälla. För backhoppning måste båda hopparna kvalificera sig för start och starta i tävlingen för att spel ska gälla. I nordisk kombination måste båda deltagarna starta i båda delarna av tävlingen för att spel ska gälla och minst en av deltagarna måste slutföra båda delarna av eventet för att spel ska gälla.

Långtidsspel/Vinnarspel avbrutna event: Alla spel blir ogiltiga om en tävling avbryts såvida inte den officiella arrangerande organisationen (FIS, IBU eller annan officiell organisation) bekräftar resultat vid tidpunkten då tävlingen avbröts som "officiellt resultat" och tävlingen inte fortsätter på samma plats inom kommande 12 timmar.

Uppskjutet långtidsspel/vinnarspel Omgjort event: Alla spel gäller om tävlingen skjuts upp och genomförs på nytt på samma plats inom de närmaste två kalenderdagarna. Om en tävling flyttas till annan plats kommer spelet att bli ogiltigt.

Lagtävlingar och stafetter: Gällande dessa spel räknas lagtävlingar och stafetter enbart som en enda medalj.


16.50 Snooker
Vinnare
Ingen återbetalning för spelare som inte startar och olistade vinnare. Om en spelare drar sig ur innan eller under turneringen kommer alla spel att gälla.

Matchresultat
Om en match påbörjas men av någon anledning inte slutförs kommer den spelare som tagit sig vidare till nästa omgång eller som tilldelas segern att räknas som vinnare. I ligamatcher fastställs spelen utifrån de officiella resultaten. En match räknas som påbörjad när breaket görs i frame nummer ett.

Handicap
Om en match av någon anledning inte slutförs kommer alla handicap-spel att ogiltigförklaras, såvida resultatet inte redan avgjorts.

Totalt antal frames över/under
Om en match av någon anledning inte slutförs kommer alla över/under-spel att ogiltigförklaras, såvida resultatet inte redan avgjorts.

Rätt resultat
Om en match av någon anledning inte slutförs kommer alla spel att ogiltigförklaras.

Resultat efter 4/8 frames
4/8 frames måste slutföras för att spelen ska gälla.

Först till 3/5/7/9 frames
Om en match av någon anledning inte slutförs kommer alla spel att ogiltigförklaras, såvida resultatet inte redan avgjorts.

Högsta break (i matchen)
Om resultatet är oavgjort eller om matchen av någon anledning inte slutförs kommer alla spel att ogiltigförklaras.

Högsta break (i turneringen)
I händelse av ett oavgjort resultat gäller reglerna för "dead heat".

Hur långt går spelaren (turnering)
Spelaren måste göra minst en stöt i turneringen för att spel ska gälla.

Frame-vinnare
Den aktuella framen måste slutföras för att spel ska gälla.

Totalt antal poäng i en frame, 50/100 breaks i en frame, spelare gör 50/100 breaks i en frame
Om en specifik frame av någon anledning inte slutförs kommer alla spel att ogiltigförklaras, såvida resultatet inte redan avgjorts.

Totalt antal century breaks/Totalt antal century breaks (spelare)
Om en match av någon anledning inte slutförs kommer alla spel att ogiltigförklaras, såvida resultatet inte redan avgjorts.


147 break
Om en match av någon anledning inte slutförs kommer alla spel att ogiltigförklaras, såvida resultatet inte redan avgjorts.

Matchen går till en avgörande frame
Om en match av någon anledning inte slutförs kommer alla spel att ogiltigförklaras, såvida resultatet inte redan avgjorts.

Första röda/färgade som sänks
Felstötar och ”free balls” räknas inte.

Re-rack
I händelse av en re-rack i något av matchens frames gäller följande regler:
Avslutade spel: alla spel som fastställts innan re-rack gäller.
Icke avslutade spel: alla spel som inte fastställts innan re-rack fastställs enbart utifrån det som äger rum efter re-rack.


16.51 Snowboard
Vinnaren bestäms av den officiella resultatlistan som tillhandahålls av antingen Internationella Skidförbundet (FIS), Internationella Skridskounionen (ISU), Officiella olympiska kommittén (IOK) eller ett annat organ med auktoritet att göra så.

Om förutsättningarna för en specifik gren ändras innan start, är alla spel ogiltiga.

Framskjuts en gren mer än 12 timmar är alla spel ogiltiga.


16.52 Skridskoåkning
Vinnaren bestäms av den officiella resultatlistan som tillhandahålls av antingen Internationella Skidförbundet (FIS), Internationella Skridskounionen (ISU), Officiella olympiska kommittén (IOK) eller ett annat organ med auktoritet att göra så.

H2H-spel kräver att båda tävlandena startar för att spelen ska gälla.


16.53 Speedway
Resultatet från en avbruten eller icke-avslutad tävling anses giltigt (inklusive ytterligare satsningar) om ligan godkänner det som ett officiellt resultat. Oavsett hur många heat som körts när tävlingen avbryts så avgörs spelet efter det officiella resultatet. Sätts ett nytt datum för den avbrutna tävlingen så är alla spel ogiltiga. Detta gäller också handikapp och över/Under-spel.

H2H:
Åtminstone en förare måste starta i minst tre lopp för att spelet ska vara giltigt.

Heatvinnare:
Vid individuell heatvinnare där förarna är namngivna måste alla namngivna förare delta i heatet, annars är spelet ogiltigt.

Totalpoäng (Över/Under):
Om en förare inte deltar i åtminstone tre heat så är alla spel ogiltiga. Jokrar och bonuspoäng räknas inte (poängräkningen är därmed: tre för förstaplats, två för andraplats, ett för tredjeplats).

Totalpoäng (Grand Prix):
Vid Grand Prix baseras resultatet endast på de poäng som samlats under huvudomgångens 20 heat. Semifinal och final exkluderas.

Live:
Alla spelresultat fastställs efter det resultat som ges efter sista heatet (ligor) eller den slutgiltiga prispallen (Grand Prix och fristående tävlingar). Sena diskvalificeringar eller poängavdrag räknas ej.

H2H (Ligor):
Föraren med flest antal poäng står som vinnare Head to Head-spelet. Bonus- och jokerpoäng är inte inkluderade. Poängräkningen är därmed: tre för förstaplats, två för andraplats, ett för tredjeplats. I H2H måste åtminstone en förare starta i minst tre lopp för att spelet ska vara giltigt.

När två förare får samma slutpoäng gäller följande:

1) Den förare med flest antal förstaplatser rankas högst.
2) Är resultatet fortfarande oavgjort, förklaras spelet ogiltigt och satsningen återbetalas.

H2H (Grand Prix):
Den förare med högst placering enligt de officiella resultaten från Grand Prix-tävlingen står som vinnare i Head to Head-spelet. Den förare som får högst placering i finalen är per definition vinnaren. Når förarna inte finalen vinner den med flest ackumulerade poäng. Får båda förarna samma antal poäng gäller följande:

1) Den förare med flest antal förstaplatser rankas högst.
2) Är resultatet fortfarande oavgjort, förklaras spelet ogiltigt och satsningen återbetalas.


16.54 Simning
Spelen avgörs baserat på de officiella resultaten efter loppet. Diskvalificeringar i efterhand eller ändringar i de officiella resultatlistorna påverkar inte. Skulle någon diskvalificeras för felaktig start räknas denne ändå som startande deltagare.


16.55 Taekwondo
Vinnaren bestäms av Internationella olympiska kommitténs (IOK) eller ett annat auktoritärt organs officiella resultatlista vid tiden för medaljutdelningen. Diskvalificeringar i efterhand påvekar inte några spel.


16.56 Bordtennis
Vinnaren bestäms av den officiella resultatlistan.

Alla spel rättas enligt officiella resultat. Om ett specifikt event skjuts fram eller avbryts kommer alla spel att gälla förutsatt att eventet slutförs på samma spelplats inom 12 timmar.

Matchvinnare (inkl. live)

Ett fullt set måste slutföras för att spelet ska gälla. Om mindre än ett set slutförts i matchen kommer alla spel att ogiltigförklaras.

Handikappspel (inkl. live)

Om någon deltagare avbryter eller ger upp en match ska handikappspel ogiltigförklaras förutsatt att resultatet av det aktuella handikappspelet inte är fastställt.

Över/under:

Om någon spelare ger upp matchen kommer över- och underspel att ogiltigförklaras bortsett från de fall då överspelet redan är fastställt.

16.57 Tennis
Turneringsvinnare
Inga återbetalningar för deltagare som inte startar. Alla spel står om en spelare drar sig ur innan en turnering startar, ger upp under turneringens gång eller inte deltar överhuvudtaget.

Ändring av plats eller underlag
Alla spel står även fast underlaget ändras eller flyttas från inomhus till utomhus.

Fördröjning eller uppskjutning
Om en tennismatch genomförts står alla spel. En fördröjning av starttiden av matchen eller uppskjutning mitt i
matchen har ingen inverkan på fastställandet av spel så länge matchen till slut genomförts.

Matchvinnare inklusive livespel
Ett helt set måste slutföras för att spel ska gälla. Om mindre än ett set fullbordas i en match kommer alla spel att ogiltigförklaras.

Spel på vinnare av specifikt set inklusive livespel
Om ett aktuellt set av någon anledning inte slutförs kommer alla spel på marknader för setvinnare i det specifika setet att ogiltigförklaras.

Spel på set inklusive livespel
Om en tennismatch av någon anledning inte är genomförd i sin helhet är alla spel på set (bäst av tre eller bäst av fem) ogiltiga.

Gem i matchen inklusive livespel
Om en match av någon anledning inte avslutas kommer alla spel på gem i matchen ogiltigförklaras, undantaget om det inte finns någon möjlighet att matchen kunde ha avslutats naturligt utan att det aktuella spelet ovillkorligen skulle ha avgjorts.

Till exempel: Matchen avbröts vid ställningen 6-4, 3-3; spel på Antal spelade games över 18,5 kommer att bedömas som vunna, och alla spel på under 18,5 förlorade, eftersom att alla möjliga naturliga avslut av matchen skulle ha inneburit minst 19 spelade games.

Gem i matchen handicap inklusive livespel
Om en match av någon anledning inte avslutas kommer alla spel på matchhandicap ogiltigförklaras, undantaget om det inte finns någon möjlighet att matchen kunde ha avslutats naturligt utan att resultatet på den marknaden ovillkorligen skulle ha bestämts.

Till exempel: Matchen bröts vid ställningen 7-5, 5-7, 4-4: alla spel på handicap på +2,5 eller mer (+3,5, +4,5, etc.) avgörs som vunna, och alla spel på handicap på -2,5 eller mer (-3,5, -4,5, etc.) avgörs som förlorade. Alla spel på handicap 1,5 och 0,5 kommer att ogiltigförklaras.

Gem i set inklusive livespel
Om ett set av någon anledning inte avslutas kommer alla över/under spel på det specifika setet ogiltigförklaras, undantaget om det inte finns någon möjlighet att matchen kunde ha avslutats utan att spelet på den aktuella marknaden ovillkorligen skulle ha avgjorts. Alla spel på ett färdigspelat set avgörs enligt aktuellt resultat.

Till exempel: Matchen bröts i första set vid ställningen 4-4: alla spel på över 9,5 gem avgörs som vunna, och alla spel på under 9,5 gem avgörs som förlorade. Alla spel på över eller under 10,5, 11,5 och 12,5 ogiltigförklaras.

Gem i set handicap inklusive livespel
Om en match av någon anledning inte avslutas kommer alla handicapspel på det specifika setet ogiltigförklaras, undantaget om det inte finns någon möjlighet att matchen kunde ha avslutats utan att spelet på den aktuella marknaden ovillkorligen skulle ha avgjorts. Alla spel på ett färdigspelat set avgörs enligt aktuellt resultat.

Till exempel: Matchen bröts i första set vid ställningen 4-4: alla spel på set handicap på +2,5 gem eller mer (+3,5, +4,5, etc.) avgörs som vunna, och alla spel på handicap på -2,5 gem eller mer (-3,5, -4,5, etc.) avgörs som förlorade.

Gemvinnare inklusive livespel
Om ett aktuellt game av någon anledning inte slutförs kommer alla spel på det specifika gamet ogiltigförklaras. Alla avslutade gem avgörs enligt aktuellt resultat.

Set i match handicap inklusive livespel
Om en match av någon anledning inte avslutas kommer alla spel på set handicap i matchen ogiltigförklaras, förutom om det inte finns någon möjlighet att matchen kunde ha avslutats på ett naturligt sätt utan att det aktuella spelet ovillkorligen skulle ha avgjorts.

Exempel 1 (bäst av tre set): Om spelare A vinner första set och spelare B bryter matchen i andra set kommer +1,5 set handicap för spelare A avgöras som vunna och -1,5 set handicap för spelare B som förlorade, eftersom alla naturliga avslut av matchen skulle resultera i att spelare A vinner med 2-0 eller 2-1, eller förlorar med 1-2.

Exempel 2 (bäst av fem set): Om spelare A vinner första och andra set, kommer +1,5 set och +2,5 set för spelare A avgöras som vunna och -1,5 samt -2,5 set för spelare B som förlorade, eftersom alla naturliga avslutningar av matchen skulle ha resulterat i att spelare A antingen skulle ha vunnit 3-0, 3-1 eller 3,2, alternativt ha förlorat 2-3.

Antal set inklusive livespel
Om en match av någon anledning inte avslutas kommer alla spel på antal set ogiltigförklaras, undantaget om det inte finns någon möjlighet att matchen kunde ha avslutats på ett naturligt sätt utan att det aktuella spelet ovillkorligen skulle ha avgjorts.

Exempel 1 (bäst av tre set): Om matchen bryts i tredje set, kommer spel på mer än 2,5 set att avgöras som vunna och under 2,5 set förlorade, eftersom alla naturliga utkomster av matchen skulle resultera i att tre set spelats.

Exempel 2 (bäst av fem set): Om spelare A och spelare B vunnit ett set var (1-1) och en av spelarna bryter matchen i det tredje setet kommer alla spel på över 3,5 set att bedömas som vunna och under 3,5 set förlorade då alla naturliga avslutningar av matchen skulle innebära minst fyra spelade set.

Set korrekt resultat inklusive livespel
Om ett aktuellt set av någon anledning inte slutförs kommer alla spel på korrekt poängresultat för det specifika setet ogiltigförklaras.

Game korrekt resultat inklusive livespel
Om ett aktuellt gem av någon anledning inte slutförs kommer alla spel på korrekt poängresultat för det specifika gemet ogiltigförklaras.

Tiebreak
När ett tiebreak spelas i skiljeset räknas det som 1 set och 1 game.

Sidomarknader
Om en match av någon anledning inte avslutas kommer alla spel på sidospel som inte nämnts här ovan ogiltigförklaras, undantaget om det inte finns någon möjlighet att matchen kunde ha avslutats på ett naturligt sätt utan att den aktuella marknaden ovillkorligen skulle ha avgjorts.


16.58 Trav
Vinnare och topp 3:
Om en häst som är planerad att starta i ett lopp inte startar kommer alla spel på den hästen att annulleras om inte annat anges i hjälptexten för gällande marknad.

Vinnaren fastställs utifrån den officiella resultatlistan. Dead heat-regeln gäller.

Regler för trav head to head:
Insatser återbetalas om en eller båda hästarna i head to head är nonrunners, om loppet avbryts eller om ingen av hästarna slutför loppet/får någon officiell sluttid.
Om två hästar placeras lika, "dead heat", i head-lopp blir spel ogiltiga och insatser återbetalas. - Båda/alla hästarna är oplacerade med identiska tider (enbart Norge).

Bästa resultat
I spelet görs en head to head-duell med två hästar från två olika lopp. Hästen med bästa slutplacering vinner duellen. Insatser återbetalas om någon av hästarna drar sig ur före loppet och om det är tillbakadragna hästar i ett eller båda loppen enligt följande:

Head to head par:
Två deltagare sätts samman i ett "lag". Det "lag" med den bäst placerade deltagaren vinner duellen. Om inte alla deltagare kommer till start återbetalas insatserna.

Head to head tidshandikapp
Hästen som går i mål med bäst kilometertid, inklusive tidshandikapp, vinner duellen.
Exempel: Om häst A får 15,0 sekunder i kilometertid och har handikapp på 0,2 sekunder blir totala kilometertiden 15,2 sekunder. Om häst B, som inte har ett handikapp, får 15,1 sekunder i kilometertid vinns head to head av häst B. Om hästarna skulle få samma kilometertid är det alternativet oavgjort som vinner. Om det, av någon anledning, inte finns officiella tider för hästarna gäller följande regler för tidshandikapp:

• Insatserna blir ogiltiga om hästen med handikapp är före motståndaren i resultatlistan och båda hästarna slutför loppet.
• Om hästen med handikapp (med 0,1 sekunder eller mer) slutar efter motståndaren i resultatlistan är motståndaren vinnare av duellen. Motståndaren måste också avsluta loppet.
• Om en av hästarna inte slutför loppet vinner den andra duellen. Om ingen av hästarna slutför loppet blir spel ogiltiga.

Mest vinnande kusk
Förutsäg vilken kusk som vinner flest (officiella) lopp under året. Om två kuskar når samma antal vinster räknas andraplaceringar och därefter tredjeplaceringar. Andra kuskar på begäran.

Flest V75-vinster (Sverige)
Förutsäg vilken kusk som vinner flest V75-lopp inklusive andra Rikstoto-lopp under året. Om två kuskar når samma antal vinster räknas andraplaceringar och därefter tredjeplaceringar. Andra kuskar på begäran.

V75/V65/V5 - Udda eller jämnt totalt
Förutsäg om summan av startnumren på V75-vinnarna blir udda eller jämn.

V75/V65/V5 - Udda eller jämnt mesta vinnare
Förutsäg om det kommer att bli flest udda eller jämna startnummer bland V75-vinnarna.

Springa hem pengar eller inte
Förutsäg om din valda häst kommer att placera sig för prispengar. Officiella resultatlistan från organisatören av loppet gäller.

Insatser återbetalas enligt följande förutsättningar:
- Om minst två hästar har dragit sig ur lopp med ett startfält på 8-10 hästar.
- Om minst tre hästar har dragit sig ur lopp med ett startfält på 11-13 hästar.
- Om minst fyra hästar har dragit sig ur lopp med ett startfält på 14-15 hästar.


16.59 Volleyboll
Om matchen avbryts innan full tid anses alla spel ogiltiga och oddset 1,00.

För tävlingar med två matcher där oavgjort avgörs med "Golden Set" så räknas inte ”Golden set” för resultatsättning av spelet. Undantaget marknader som: Vilket lag kvalificerar sig? Vilket lag går vidare? Kommer "Golden Set" att behöva spelas? Eller någon annan marknad som anger "Golden Set" i beskrivningen.


16.60 Vattenpolo
Om matchen avbryts innan full tid anses alla spel ogiltiga och oddset 1,00.


16.61 Segelsport
Vinnaren bestäms av Internationella olympiska kommitténs (IOK) eller annat auktoritärt organs officiella resultatlista vid tiden för medaljutdelningen. Diskvalificeringar i efterhand påvekar inte några spel.


16.62 Näringsliv och politik
Resultat av val rättas baserat på det officiellt annonserade resultatet, efterkommande rättsprocesser tas inte hänsyn till för rättningen av marknaderna.

USA-valet: Marknaden för presidentvalet i USA kommer att rättas efter den kandidat som får flest antal estimerade röster från elektorskollegiet. Om den offentligt annonserade vinnaren inte formellt installeras som president, kommer de placerade spelen på den kandidaten att kvarstå och andra spelval fortsatt vara rättade som förlorade.


16.63 Underhållning
Resultat baseras på det officiellt beslutande organet. Spel på tävlingar som användaren deltar i eller vet om resultatet på är inte tillåtna.


16.64 Poker
Vinnarmarknader kan erbjudas på hela eller delar av startfältet, på slutgiltiga vinnaren eller på att en spelare ska nå finalbordet. I en full turnering sätts finalbordet som standard till att vara de sista 9 kvarvarande spelarna i turneringen. Spel på spelare som inte startar sätts till 1,00 i odds.

Head to Head och gruppmarknader vinns av spelaren som tar sig längst av de två eller gruppen. I event med delad Dag 1 (t.ex. Dag 1a, Dag1b) måste minst en av de två eller i gruppen kvalificera sig till Dag 2 för att spelen ska stå. Om ingen i en H2H eller grupp når Dag 2 sätts alla odds till 1,00.

16.65 eSports
Alla matcher/kartor för tvåvägs-marknader ogiltigförklaras vid oavgjort om ingen övertid spelas.

I händelse av att ett event startar men inte slutförs kommer ej avslutade marknader att ogiltigförklaras.

Spel på inställda eller uppskjutna matcher och evenemang som inte startat inom 24 timmar efter officiell utsatt starttid förklaras ogiltiga.

I händelse av en seger då motståndaren diskvalificeras efter att spelat har börjat, kommer spel på matchvinster att bestämmas utefter resultatet. För handikapp, över/under och alla sidomarknader måste hela matchen slutföras såvida spelen inte redan avgjorts.

I händelse av att ett lag/en spelare ger upp eller diskvalificeras innan matchen har startat kommer alla matchens marknader att ogiltigförklaras.

I händelse av att ett lag startar med en kartfördel kommer den första kartan som spelas att anses vara karta 1.

I händelse av att ett lag ändrar sin uppställning men spelar under samma lagnamn kommer vaden att gälla.

I händelse av att ett lag ändrar sitt lagnamn men behåller samma uppställning (spelare/coach) kommer vaden att gälla.

Alla spel som inte är livespel kommer att ogiltigförklaras om de placeras efter officiell starttid.

Officiella resultat och statistik kommer att används för att bestämma utgången. Om inte statistik är tillgängligt från ledande arrangör, kommer oberoende agenturer att användas för att avgöra utgången på vaden.

Alla vad på turneringsvinnare/långsiktiga vad kommer att ogiltigförklaras om det specifika laget (eller spelaren om det är ett spel med bara en spelare) inte deltar i en enda match under turneringen.

League of Legends – Totalt antal förstörda inhibitors: Inhibitorer på individuella banor räknas endast en gång, även om de förstörs flera gånger efter respawn.

eBasketball:
Samtliga spel på eBasket rättas inklusive övertid.

16.66. Padel

Turneringsvinnare
Inga återbetalningar för deltagare som inte startar. Alla spel står om en spelare drar sig ur innan en turnering startar, ger upp under turneringens gång eller inte deltar överhuvudtaget.

Matchvinnare
Ett helt set måste slutföras för att spel ska gälla. Om mindre än ett set fullbordas i en match kommer alla spel att ogiltigförklaras.

Försening eller avbrott
Om en padelmatch slutförs kommer alla spel att gälla. En fördröjning av starttiden av matchen eller uppskjutning mitt i matchen har ingen inverkan på fastställandet av spel så länge matchen till slut genomförts.